Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 42 от 25.04.2013 г. Решение № 675

Решение № 675

Препис-извлечение от Протокол № 42

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.04.2013 година

 

ОТНОСНО: Приемане на информация за дейността на общинско търговско дружество, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2012 година и разпределение на печалбата за 2012г. на „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД– гр.Велико Търново за 2012г.

 

РЕШЕНИЕ № 675

 

І. На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА , чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 17 и чл. 19 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества Великотърновски общински съвет приема информация за резултатите от дейността на търговското дружество „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД– гр.Велико Търново за 2012г. с едноличен собственик на капитала Община Велико Търново.

 

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3, във вр. с чл.147, ал. 2 от ТЗ, чл. 40, ал.1, т.1, „б” от Закона за счетоводството, чл. 17 и чл. 19, т.1 от Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет:

1. Приема Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2012г. на „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД– гр.Велико Търново за 2012г.

2. Възлага на Управителя на „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД– гр.Велико Търново да предприеме необходимите действия по обявяване на Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2012г. на дружеството за 2012г. съгласно предвидения в закона ред.

3. Поради реализирана загуба от дейността на „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД– гр.Велико Търново за финансовата 2012г. в размер на -53 000лв. (петдесет и три хиляди лева), печалба не се разпределя.

 

ІІІ. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 от ТЗ и във връзка с чл.147, ал.2 от ТЗ и чл. 18, т.10 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет :  

1. Освобождава от отговорност Управителя инж. Иван Ламбов Димитров на „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД – гр.Велико Търново - еднолично дружество с ограничена отговорност, със 100 % Общински капитал.

2. Възлага на Управителя на „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД– гр.Велико Търново в срок до 30.06.2013г. да предприеме законови действия по събиране на вземанията на търговското дружество за 2012г.

3. Възлага на Управителя на „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД– гр.Велико Търново в срок до 01.07.2013г. да внесе подробна информация за предприетите действия за събиране на вземанията в Общинската администрация.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ