Начало Наредби Действащи наредби НАРЕДБА за придобиване, притежаване, отглеждане на кучета на територията на Община Велико Търново

 НАРЕДБА

за придобиване, притежаване, отглеждане на кучета на територията на Община Велико Търново

 

Чл.1. (1) Наредбата се издава в изпълнение на Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Велико Търново, като целта е чрез установяването на контрол върху популацията на безстопанствените и домашни кучета, да се гарантира безопасността на градската среда.

(2) Наредбата регламентира реда и начина на придобиване, регистрация, деклариране, притежаване, отглеждане и развъждане на домашни кучета на територията на Община В. Търново, както и взаимоотношенията между общинската администрация, ветеринарномедицинските клиники, Областна дирекция по безопасност на храните и собствениците на животни


РАЗДЕЛ I

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КУЧЕ

Чл.2. Придобиването на куче се удостоверява:

1.С договор за покупко-продажба от зоомагазин, развъдник, регистриран по чл.137 от ЗВМД, приют, физически и юридически лица.

2.С договор за дарение от зоомагазин, развъдник, регистриран по чл.137 от ЗВМД, приют, физически и юридически лица.

3.С набора митнически документи при внос от чужбина;

4.Посредством регистрационните документи при придобиване на безстопанствено животно от улицата.

5. В случай на придобиване на животно от приплод на собствено такова, същото се удостоверява с документ от ветеринарномедицинска клиника.

Чл.3. Според регистрацията кучетата се делят на:

1. Домашни /кучета-компаньони/-имащи постоянен дом и стопанин.

2. Безстопанствени-свободно скитащи и сменящи ареала на местопребиваването си.

Чл.4. Дейността на обекти с търговска цел за временен престой на домашни кучета, се извършва съгласно разпоредбите на Наредба за търговската дейност на Община Велико Търново.

 

РАЗДЕЛ ­­II

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА КУЧЕТА-КОМПАНЬОНИ

 Чл.5. (1) Всеки, който отглежда куче-компаньон или се грижи за такова, е отговорен за неговото здравословно състояние, опазване от кражба и изгубване.

(2) Всеки, който отглежда куче-компаньон или се грижи за такова, е длъжен да му осигурява условията, грижите и вниманието, съобразени с естествените му нужди според вида и породата му, а именно:

1.Да му осигурява необходимите количества храна и вода съобразно неговите физиологични нужди.

2.Да му осигурява необходимото пространство и движение.

3.Да осъществява контрол върху поведението на животното .

4.Да му осигурява ветеринарномедицинско обслужване, съгласно Закон за ветеринарномедицинската дейност /ЗВМД/ и Закон за защита на животните /ЗЗЖ/.

(3) Едно животно не може да бъде отглеждано като домашно, ако:

1.Условията, посочени в ал. 2 от този член, не са изпълнени;

2.Въпреки създадените условия по ал. 2, животното не може да се приспособи към тях.

(4) Собственикът на домашно куче е длъжен да избягва нежеланото му размножаване като му осигури:

1. Кастрация.

2. Изолация по време на размножителния период.

(5) Когато собственикът не е в състояние да отглежда новородените или да им намери осиновители, след отбиванено им , кучетата се настаняват в приют, като задължително се кастрират, ако здравословното им състояние позволява.

Чл.6. Собствениците на кучета - компаньони, които ги използват за размножаване, са длъжни:

1. Да се съобразяват с физиологичните, анатомичните и поведенческите им характеристики и да не допускат застрашаване на здравето и благосъстоянието на потомството или на майката.

2. Да не допускат естествено или изкуствено заплождане, което води до, или създава опасност за увреждане здравето на животното.

3. При раждане и отглеждане на приплоди да им осигури оптималните условия за физическо и психическо развитие, специфични за вида и породата.

4. Да осигури на отгледаните новородени животни дом и стопанин след навършване на видово-специфичната възраст за отделяне от родителите.

5. При отглеждане на новородените да не се извършват действия, насочени към развиване или повишаване на природно заложеното ниво на агресия и склонност към нападение.

6. Да предаде в общински приют, новоотгледаните кучета, на които не са осигурени дом и собственик .

Чл.7 (1) Всеки собственик е длъжен:

1. Да отглежда кучето-компаньон по начин, изключващ възможността за неконтролиран физически контакт с други лица.

2. Да не допуска в непосредствена близост животни, притежаващи естествена или придобита нетърпимост едно към друго.

3. Да отглежда кучето-компаньон при условия, намаляващи до минимум възможността за агресивно поведение на животното.

4. Да осигури условия и поведение на кучето-компаньон, ненарушаващи спокойствието на гражданите.

(2) Забранява се отглеждането на кучета - компаньони на открити тераси и балкони на жилищни сгради и в гаражи.

(3) Забранява се отглеждането на кучета-компаньони в общите и прилежащи части на сградите в режим на етажна собственост, без писменото съгласие на живеещите на адреса, удостоверено с протокол от Общото събрание.

(4) Собствениците на домашни кучета са длъжни да не нарушават спокойствието и хигиенните условия на членовете на етажна собственост.

(5) Да взема мерки, кучето да не напуска само мястото на отглеждане, да навлиза в чужда собствeност или на обществени места.

Чл.8. (1) При присъствие на кучето-компаньон на обществено място собственикът е длъжен:

1. Да не оставя кучето без надзор и повод, а на агресивните кучета и без намордник. Да осигурява постоянен и непосредствен контрол върху поведението му.

2. Да не допуска контакт на потенциално болно или опасно домашно куче с други животни и хора.

3. Да не допуска нарушаване на обществения ред от кучето-компаньон.

4. Да носи със себе си регистрационните документи.

5. Да почисти мястото след дефекация на кучето-компаньон.

6. Да предотврати всяка проява на необоснована агресия на животното, проявена на обществени места и при ситуации, застрашаващи живота и здравето на хора и животни.

(2) Забранено е разхождането на кучета-компаньони:

1. На територията на детски градини и училища.

2. На територията на здравни заведения.

3. На територията на детски площадки.

4. На територията на следните градски паркове и градини.

а). парк „Дружба”, с изключение на специално обозначената за целта алея

б). парк „Марно поле”

в). парк „Майка България”

г). парк „Акация”

д). парк „Картала”

е). парк „Бузлуджа”

ж). парк „К.Фичето”

з). парк „ Н.Габровски”

и). парк „Руски”

(3) Собственикът на куче-компаньон е длъжен:

1. Да води кучето винаги и навсякъде само на повод , а за агресивните и с намордник.

2. Свободно пускане на кучето е разрешено само на специално предвидени за целта места:

а). обособените пространства за свободно разхождане на домашни любимци

б). парк „Света гора”

в) извън регулационните граници и урбанизираните територии в Община Велико Търново

3. Да не подтиква към нападение кучето срещу хора и животни.

4. При пътуване със средствата на обществения транспорт да води кучето на къс повод или в транспортен кафез. Това ограничение не се отнася за кучета –асистенти на хора с увреждания и служебни кучета на организациите на бюджетна издръжка.

5. Да показва паспорта на кучето-компаньон на контролните органи при поискване, както и документ за платена такса по Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, с изключение на собствениците на кучета по чл. 175 от Закона за ветеринарномедицинската дейност /ЗВМД/.

 

РАЗДЕЛ III

ДЕКЛАРИРАНЕ, РЕГИСТРАЦИЯ И ТАКСУВАНЕ

Чл. 9. (1) Собствениците декларират в кметствата на населените места или в Община В. Търново в едномесечен срок, от датата на придобиване на кучето, съгласно разпоредбите на Наредба за администратирането на местни такси и услуги на територията на Община Велико Търново.

(2)Собствениците регистрират домашните си кучета в Районната ветеринарномедицинска служба или при лицензиран ветеринарен лекар, съгласно изискванията на чл.174 от ЗВМД. Ветеринарният лекар изпраща ежемесечно данните от ветеринарномедицинския паспорт на всяко регистрирано куче в Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/и Община Велико Търново.

(3) На база предоставената информация по ал.2, Община Велико Търново поддържа собствена база данни за домашните кучета.

(4) Регистърът за кучета-компаньони трябва да съдържа следните данни:

1. За всяко физическо лице, собственик на куче-компаньон:

-Собствено, бащино и фамилно име;

-ЕГН;

-Адрес по местоживеене и постоянен адрес;

-Номер на транспондера /чип/ на животното

2. За всяко юридическо лице, собственик на куче-компаньон:

-Наименование;

-Булстат / ЕИК

-Адрес на регистрация;

-Управител /лице за контакти/;

-Номер на транспондера /чип/ на животното

(5) Собствениците на кучета заплащат ежегодно определената годишна такса, съгласно ЗМДТ и чл.63, ал.1 от Наредба за администрирането на местни такси и услуги на територията на Община Велико Търново.

(6) От такса се освобождават собствениците на:

  1. кучета на хора с увреждания

  2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка

  3. кучета, използвани за опитни цели

  4. кучета, използвани от БЧК

  5. кастрирани кучета

  6. ловни кучета

(7) Обстоятелствата по ал.6 се удостоверяват с надлежните документи.

(8) При кражба,изгубване или смърт на кучето, собственикът е длъжен да подаде в 14-дневен срок декларация за промяна обстоятелствата в МДТ.

(9) Приходите от събраните средства постъпват в общинския бюджет и се използват за мероприятия, свързани с намаляване популацията на безстопанствените кучета.

 

РАЗДЕЛ IV

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА

Чл. 10 (1) Кметът на общината организира изпълнението на програмата и ежегодно внася отчет пред Изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните / БАБХ/.

(2) Общинският съвет предвижда средства за изпълнението на програмата по (1).

Чл. 11. Общината изгражда, оборудва и стопанисва Общински приют за безстопанствени кучета.

Чл.12. Кметът на Община Велико Търново със Заповед, която се оповестява на интернет страницата на Община Велико Търново, определя разрешените места за разходка на кучета и изгражда зони за свободно разхождане на кучета.

Чл. 13 Община Велико Търново периодично извършва почистване и дезинфекция на местата, определени за разходка на кучета.

Чл. 14. (1) Общината организира залавянето на свободно скитащи кучета, независимо от собствеността им.

(2). Гражданите могат да осиновят кучета от общинския приют само при осигурен дом или база, където животните могат да бъдат отглеждани, съгласно нормативните изисквания.

Чл. 15. (1).Общината има право да изземе кучета, проявяващи агресия, участващи в борби или други, които с поведението си представляват заплаха за здравето и живота на хората или на друго животно, независимо дали кучетата са регистрирани.

(2). Общината има право да изземе домашно куче-компаньон, за което има доказани данни, че не се полагат необходимите грижи и е подложено на малтретиране.

/3/ Граждани, на които е иззето куче по реда на ал. 1 и ал. 2, нямат право да придобиват и отглеждат кучета след датата на изземването.

Чл. 16. Разходите за отглеждане на кучетата, регистрирани по чл.3, т. 1 принудително настанени в приют на Общината се заплащат от собствениците.

 

РАЗДЕЛ V

КОНТРОЛ

Чл. 17. Контролът върху дейностите, свързани с разпоредбите на настоящата Наредба осъществява Кметът на Община Велико Търново, упълномощени от него лица, кметове и кметски наместници на населените места. Контролът е превантивен, текущ и последващ и се осъществява чрез извършване проверки по документи и на място.

Чл. 18.Физическите и юридически лица са длъжни да осигуряват незабавен достъп и да оказват съдействие на контролните органи за всички обекти и територии за извършване на проверка.

Чл. 19. За установените по време на контролната дейност административни нарушения, контролните органи по чл.17, могат да съставят акт за установяване на нарушенията, да издават писмени предписания и заповеди за налагане на принудителни административни мерки.

 

РАЗДЕЛ VI

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 20. (1) За констатирани нарушения по чл.5, ал.2,т.3, на собственика на куче, ухапало животно се налага глоба в размер на 200 лева, а при повторно нарушение-в двоен размер.

(2) За констатирани нарушения по чл. 5, ал.2,т.3 на собственика на куче, ухапало човек се налага глоба в размер на 500 лева, при повторно нарушение-в двоен размер.

(3) Собственик на животно, който не изпълни разпоредбите на чл. 18 от тази Наредба се наказва с глоба от 500 лева.

Чл. 21. За констатирани нарушения на всички останали разпоредби на тази Наредба на виновните лица се налага глоба в размер от 100 до 500 лева.

Чл. 22. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Чл. 23. В случаите на нарушение на тази Наредба, актовете за установяване на административно нарушение могат да се съставят и от служители на Министерството на вътрешните работи.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на тази Наредба:

  1.„Кучета-компаньони” са животни, които се отглеждат в домакинствата или от интерес към животното.

  2.„Агресивно поведение” е поведение, което се изразява в нападение или намерение за нападение срещу друг представител от същия или друг животински вид или срещу човек.

  3. „Кастрация” е отстраняване на яйчниците и матката на женските животни и тестисите на мъжките.

  4. „Овладяване на популацията е научнообосновано регулиране на популацията на безстопанствените животни, което позволява контрол над броя им и цели освобождаване на улиците от тях.

  5. „С цел развъждане” е размножаване на животното поне веднъж годишно

§ 2. Настоящата Наредба се издава на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Закона за защита на животните и Закона за ветеринарномедицинската дейност.

§ 3. Наредбата е приета от Великотърновски общински съвет с Решение № 639/25.04.2013 г.

§ 4. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на Община Велико Търново.

 

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ