Начало Наредби Действащи наредби НАРЕДБА за управлението, стопанисването и ползването на горски територии – собственост на Община Велико Търново

 НАРЕДБА

 

за управлението, стопанисването и ползването

на горски територии – собственост

на Община Велико Търново

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Тази Наредба се приема на основание чл. 181, ал. 6 от Закона за горите.

Чл. 2. /1/ С тази наредба се уреждат:

1. Условията и редът за управлението, стопанисването, ползването и опазването на горски територии – собственост на Община Велико Търново, както и ползването на дървесина и недървесни горски продукти;

2. Правомощията на Великотърновски Общински съвет и на Кмета на Община Велико Търново, свързани с осъществяването на дейността и целите по тази наредба;

3. Структурата, организацията, функциите и дейността на Общинско предприятие „Горско стопанство” Велико Търново.

Чл. 3. Управлението, стопанисването и ползването на горски територии – общинска собственост се осъществява в съответствие със Закона за горите, Закона за общинската собственост и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане.

Чл. 4. /1/ Основните принципи и цели на наредбата са:

опазване и увеличаване на площта на горите;

поддържане и подобряване състоянието на горите;

природосъобразно стопанисване на горските територии;

публичност, прозрачност и равнопоставеност;

свободна и лоялна конкуренция;

недопускане на дискриминация;

насърчаване на инвестиции за устойчиво стопанисване на горите и ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

/2/ Гори и горски територии са площите, попадащи в землището на Община Велико Търново, отговарящи на условията на чл. 2 от Закона за горите.

/3/ Горските територии, собственост на Община Велико Търново изпълняват следните основни функции:

1. защита на почвите, водните ресурси и чистотата на въздуха;

2. поддържане на биологичното разнообразие на горските екосистеми;

3. осигуряване на социални, образователни, научни, ландшафтни и рекреационни  ползи за обществото;

4. защита на природното и културно наследство;

производство на дървесни и недървесни горски продукти;

регулиране на климата и усвояване на въглерода.


Глава втора

СОБСТВЕНОСТ

Чл. 5. /1/ Общинска собственост са горските територии, правото на собственост върху които е възстановено на Община Велико Търново, както и тези, придобити чрез правна сделка или по други придобивни способи и не са държавна или частна собственост.

/2/ Не може да се придобиват по давност горски територии – общинска собственост.

Чл. 6. /1/ Собствеността върху горските територии в рамките на община Велико Търново е два вида - публична и частна.

/2/ Публична общинска собственост са горските територии – общинска собственост:

предоставени за управление на ведомства за изпълнение на функциите им или във връзка с националната сигурност и отбраната, или за извършване на здравни, образователни и хуманитарни дейности;

попадащи в най-вътрешния пояс на санитарно-охранителните зони на водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и на водоизточниците на минерални води по Закона за водите;

попадащи в защитени територии по смисъла на чл. 5, т. 3, 5 и 6 от Закона за защитените територии;

включени в териториите за опазване на недвижимото културно наследство по Закона за културното наследство.

/3/ Частна общинска собственост са всички останали горски територии на Община Велико Търново.

/4/ Собствеността на Общината върху поземлени имоти в горски територии се удостоверява с един от следните документи:

акт за общинска собственост;

договор за придобиване право на собственост;

решение, издадено от общинската служба по земеделие по местонахождението на поземления имот, с приложена към него скица на имота.

 

Глава трета

ПРОМЕНИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНАТА

Чл.7. /1/ Общината може да придобива поземлени имоти в горски територии чрез покупка, замяна, дарение, делба, завещание или чрез друг начин, определен със закон

/2/ Разпореждането и замяната на поземлени имоти в горските територии - собственост на Община Велико Търново се извършва в съответствие с разпоредбите на Раздел втори на Глава втора от Закона за горите.

Чл. 8. Даренията и завещанията се приемат от Кмета на Община Велико Търново при условията на чл. 61, ал. 2 от Закона за наследството.

Чл. 9. /1/ Общината може да продава или заменя горски територии - частна общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост, при спазване на разпоредбите на Закона за горите.

/2/ Продажба по ал. 1 се извършва след решение на Великотърновски общински съвет и от Кмета на общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс.

/3/ Продажбата може да се извърши без търг или конкурс по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2 от Закона за Общинската собственост:

1. между общината и държавата или между общини;

2. когато лицата, на които може да се извърши продажба, са определени със закон.

/4/ Въз основа на резултатите от търга или конкурса, съответно на решението на Великотърновски общински съвет, Кмета на общината издава заповед и сключва договор.

/5/ Замяната по ал. 1 може да се извърши само в случай, че тя е:

способ за прекратяване на съсобственост върху горски територии между общината и други съсобственици;

начин за изпълнение на задължения на общината, произтичащи от договор с друга община или между общината и държавата;

необходима във връзка със строителството на обекти с национално значение по смисъла на Закона за устройство на територията или на национални обекти по смисъла на Закона за държавната собственост;

необходима във връзка със строителството на общински обекти от първостепенно значение по смисъла на Закона за устройство на територията, които са публична общинска собственост;

способ за промяна на собствеността върху съществуващи горски автомобилни пътища или части от тях между, общината, държавата и горски сдружения.

за изпълнение на задължения, произтичащи от международни договори.

/6/ В случаите по ал. 5, т. 1 придобиваните от общината поземлени имоти вследствие на замяна трябва да граничат с горски територии – собственост на общината.

/7/ Не се допуска замяна, когато:

върху имотите - собственост на трети лица, са учредени ипотека или други вещни права и тежести;

разликата в стойността на имотите - предмет на замяна, определени по реда на наредбата по чл. 86, ал. 2,от Закона за горите, е по-голяма от 5 на сто;

имотите - предмет на замяна, са отдадени под наем или под аренда;

в резултат на замяната се разделят имоти - общинска собственост.

/8/ В случаите по ал. 5, т. 2-5 с договора за замяна се определя и срокът за изграждане на обекта или съоръжението, мотивирали решението за замяна. При неспазване на условията по договора Кмета на Община Велико Търново разваля договора по съдебен ред.

Чл. 10. Включването в общинските горски територии на негодни за земеделско ползване или слабопродуктивни земи, се извършва по реда на Закона за опазване на земеделските земи, след решение на Великотърновски общински съвет и при условията на чл. 81 от Закона за горите. Влязло в сила с решение се изпраща в съответната дирекция по Земеделие и гори за отразяване на промяната в КВС .

Чл. 11. Промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии – собственост на Община Велико Търново се извършва съгласно разпоредбата на глава втора, раздел пети по реда на Закона за горите.

 

Глава четвърта

СТОПАНИСВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ

Чл. 12./1/ Стопанисването на горските територии на Община Велико Търново се осъществява в съответствие с разпоредбите на Глава четвърта от Закона за горите и обхваща дейностите по залесяване, защита срещу ерозия и порои и провеждане на сечи в горите.

/2/ Горите се стопанисват като високостеблени, издънкови за превръщане в семенни и нискостеблени.

/3/ Високостеблените гори се стопанисват по начин, запазващ семенния им произход.

/4/ Издънковите за превръщане в семенни гори се стопанисват по начин, осигуряващ превръщането им в семенни.

/5/ Нискостеблените гори се стопанисват по начин, осигуряващ издънковото им възобновяване.

/6/ Не се стопанисват като гора:

1. плантации за коледни елхи и зеленина;

2. плантации от дървесни или храстови видове, създадени с цел ускорено производство на биомаса;

3. насаждения за производство на плодове.

Чл. 13. Дейностите залесяване на горски територии; определяне на източниците от горската семепроизводствена база, събирането и добива на горски репродуктивни материали, тяхното окачествяване,  търговия, внос и износ; защитата на горските територии срещу ерозия и порои, както и строежа на укрепителни съоръжения, се организират при условия и по ред, определени по реда на глава четвърта от ЗГ.

Чл. 14. Сечите в горите на общината се провеждат за възобновяване, отглеждане и подобряване състоянието им и за постигане на целите, заложени в горскостопанския план на Община Велико Търново при условия и по ред, определени в Наредбата №8/05.08.2011 за сечите в горите по чл. 101, ал.3 от ЗГ.

Чл. 14 а. Директорът на ОП „Горско Стопанство” изготвя всички необходими документи съгласно действащата нормативна уредба, които се утвърждават от Кмета на Община Велико Търново.

 

Глава пета

ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ГОРСКИ ФОНД

Раздел 1

Общи положения

Чл. 15. /1/ Ползване от горските територии, собственост на Община Велико Търново представлява ползването на дървесина и ползването на недървесни горски продукти.

/2/ Ползването на дървесина от горските територии се извършва от търговци, регистрирани в публичния регистър по чл. 241 от Закона за горите, с изключение на случаите когато:

ползването е от собствени гори;

физически лица закупуват дървесина за лична употреба без право на продажба.

Чл. 16. /1/ Ползването от горски територии – общинска собственост се осъществява след решение на Великотърновски общински съвет по един от следните начини:

чрез продажба на стояща дървесина на корен;

чрез добив и продажба на добита дървесина.

/2/ Община Велико Търново може да предоставя съгласно чл.115, ал. 1 от ЗГ до една трета от годишното си ползване на дървесина за добив на търговци, които са със седалище и адрес на управление на територията на съответното стопанство или община и осъществяват дейността си на същата територия.

/3/ При определяне на обектите за продажба на дървесина по възможност се прилагат следните принципи:

1. насажденията, от които ще бъде ползвана стояща дървесина на корен, да са съседни или териториално близки;

2. в насажденията, от които ще бъде ползвана стояща дървесина на корен, да се използва подобна по характеристики техника или технология за добив, товарене и транспортиране;

3. за складиране и/или транспортиране на добитата дървесина да се ползват едни и същи складове и/или пътища;

/4/ Не се разрешава ползването на дървесина в едно насаждение едновременно по двата начина по ал. 1.

/5/ Ползването на дървесина от горските територии – общинска собственост е възмездно.

/6/ Размерът на таксите за ползването на недървесни горски продукти, добити от общинските гори, се определят с решение на Великотърновски общинския съвет по предложение на Кмета на общината.

/7/ Ползването на дървесина в горските територии - общинска собственост, се извършва въз основа на годишен план, изготвен от общината.

/8/ Обемите на ползването на дървесина в горските територии – общинска собственост се определят в съответствие с горскостопанския план на общината по чл. 13, ал. 1 ЗГ.

/9/ Годишния план по ал. 7 се изготвя в срок до 31 октомври и се одобрява от Кмета на Община Велико Търново по решение на Великотърновски общински съвет. Годишният план се публикува на страницата на интернет на Община Велико Търново в срок до 15 ноември.

/10/ Процедурите за ползване на дървесина се провеждат при наличие на одобрен годишен план.

 

Раздел 2

Ползване на дървесина

Чл. 17. Ползването на дървесина от горските територии, собственост на Община Велико Търново представлява добив на дървесина и/или разпореждането с нея.

Чл. 18. /1/ Продажбата на стояща дървесина на корен се осъществява по един от следните начини:

1. търг с явно наддаване;

2. търг с тайно наддаване;

3. конкурс;

4. по ценоразпис.

/2/ Процедурите за продажба по ал. 1 се определят от Кмета на общината.

/3/ Община Велико Търново приоритетно предоставя за продажба на корен:

1. дървесина, повредена вследствие на биотични или абиотични въздействия;

2. дървесина от обекти, които са били предложени на процедура за възлагане на добива и не е сключен договор;

3. обекти, в които добивът на дървесина е необходимо да се извърши в комплекс с други лесовъдски и технически дейности.

/4/ Не се допуска едновременно извършване на добив в един подотдел от двама и повече изпълнители с изключение на случаите, когато за извършване на дейността е допуснато участие на подизпълнител.

/5/ В процедурите може да бъде допускано наемането на подизпълнители от спечелилия кандидат. Това обстоятелство се посочва в заповедта за откриване на процедурата.

Чл.19 /1/ При провеждане на конкурс за продажба на стояща дървесина на корен, Община Велико Търново е длъжна да публикува заповедта най-малко 10 дни преди крайния срок за подаване на офертите на интернет страницата си, както и да я постави на видно място в сградата си.

/2/ Класирането на кандидатите при провеждане на конкурс се определя въз основа на оценките на офертите по един от следните критерии, посочени в документацията за участие в конкурса:

1.най-висока цена или икономически най-изгодна оферта;

2.икономически най-изгодна оферта - в случаите, когато продажбата на стояща дървесина на корен се извършва в комплекс с други лесовъдски и технически дейности.

Чл.20 /1/ При провеждане на търг с явно наддаване участват кандидатите или техни упълномощени представители, които представят документ за самоличност.

/2/ Кмета на Община Велико Търново открива процедурата със заповед, с която одобрява документацията за участие в търга.

/3/ Заповедта за откриване на търга съдържа:

1.наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на продавача и лице за контакт;

2. размер на гаранцията за участие;

3. обект и обем на дървесината - предмет на процедурата;

4. начална цена на обекта без ДДС;

5. срок за изпълнение;

6. условия за допускане на кандидатите до участие;

7. вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора;

8. размер на стъпката за наддаване;

9. условия за плащане на цената;

10. място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за участие в търга;

11. място, ден и час за провеждане на първия и повторния търг и срок за подаване на документите за участие;

12. допълнителни изисквания към купувача.

/4/ Датата за провеждане на повторния търг следва да е от 3 до 7 дни след датата на първия търг.

Чл.21 /1/ Документацията за участие в търга с явно наддаване се утвърждава със заповедта по чл. 20 и съдържа:

1. обект и обем на дървесината - предмет на търга, срокове за изпълнение, спецификации, технологични планове и други документи, описващи обекта;

2. изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите;

3. документи, които следва да бъдат представени от кандидатите при участие в търга;

4. основания за недопускане или отстраняване на кандидат от участие в търга;

5. проект на договор;

6. други условия и изисквания към кандидатите.

/2/ Към документацията по ал. 1 се прилага копие от заповедта за откриване на търга.

/3/ Документацията за участие в търга се публикува на интернет страницата на Община Велико Търново най-малко 10 дни преди деня на провеждането му.

/4/ При изготвяне на документите си за участие всеки кандидат трябва да се придържа точно към обявените условия.

/5/ До изтичането на срока за подаване на документите за участие в търга всеки кандидат може да ги оттегли, промени или допълни.

/6/ За участие в търга кандидатите подават заявление по образец, към което прилагат:

1. декларация, че кандидатът не е:

а) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 - 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс;

б) обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност;

в) в производство по ликвидация;

г) свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на ЗПУКИ с директора на ДП и съответното ТП;

д) сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ;

е) лишен от право да упражнява търговска дейност;

ж) няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган и към Община Велико Търново, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;

2. копие от удостоверението за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл. 241 ЗГ за съответната дейност;

3. документ за внесена гаранция за участие в търга;

4. доказателства, че кандидатът отговаря на изискванията, когато такива са определени в условията за провеждане на търга;

5. друга информация или документи, когато такива се изискват в заповедта за откриване на търга или в условията за провеждането му.

/7/ Когато кандидатът в търга предвижда участие на подизпълнители, документите по ал. 1 се прилагат и за съответните подизпълнители.

/8/ Изискванията на ал. 1, т. 3 и на ал. 2 се отнасят за управителите и членове на управителните органи на кандидата.

/9/ Когато кандидатът в търга е чуждестранно юридическо лице, документите по ал. 6, които са на чужд език, се представят в официално заверен превод.

/10/ Документите за участие в търга се представят в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от него представител. Върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция, телефон и - по възможност - факс и електронен адрес.

/11/ При приемане на документите върху плика се отбелязват входящият номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър по образец, за което на приносителя се издава документ.

/12/ Не се приемат за участие в търга и се връщат незабавно на кандидатите документи, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик.

/13/ Документите може да се представят и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. В този случай кандидатът е длъжен да представи на общината всички документи, които не са в електронен вид по реда на ал. 1, преди изтичането на срока за подаване на документите за участие.

Чл.22 /1/ Кметът на Община Велико Търново назначава комисия за провеждането на търга като определя нейния състав и резервни членове.

/2/ Комисията се състои най-малко от петима членове, един от които задължително е правоспособен юрист.

/3/ Комисията се назначава след изтичането на срока за подаване на документите.

/4/ Органът по ал. 1 определя срок за приключване работата на комисията, който не може да е по-дълъг от 3 работни дни.

/5/ Членове на комисията декларират, че:

1. нямат материален интерес от продажба на дървесината на някой от кандидатите, подали документи за участие;

2. не са "свързани лица" по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон с кандидат в търга или с посочените от него подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи;

3. ще пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.

/6/ Декларацията по ал. 5 се попълва след получаване на списъка с кандидатите. В случай че на следващ етап от процедурата настъпи промяна в декларираните обстоятелства, съответният член на комисията е длъжен да направи писмен отвод до възложителя, като в работата на комисията се включва някой от резервните членове.

/7/ Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си и не може да бъде заместен от резервен член, Кмета на общината издава заповед за определяне на нов член.

/8/ Решенията на комисията се вземат с обикновено мнозинство от членовете й. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.

/9/ Комисията има право по всяко време да проверява заявените данни и факти от кандидатите, както и да изисква в определен от нея срок допълнителни доказателства за обстоятелствата, изложени в офертата на кандидата.

Чл.23 /1/ Комисията започва работа след получаване на списъка с кандидатите и представените от тях документи.

/2/ Комисията проверява самоличността на кандидатите или на техните упълномощени представители. Когато при започване на търга не присъства представител на някой от кандидатите, подали документи за участие, комисията отстранява кандидата от по-нататъшно участие в търга, без да отваря плика с документите му.

/3/ Комисията отваря документите на кандидатите по реда на тяхното постъпване и проверява дали са оформени съгласно изискванията на продавача.

/4/ Комисията проверява наличието на всички изискуеми документи на кандидатите, както и на подизпълнителите, ако те предвиждат такива.

/5/ Комисията отстранява от участие в търга кандидат:

1. който не е представил някой от изискуемите от продавача документи и те са представени във вид и съдържание, различни от изисканите от продавача;

2. за когото са налице обстоятелства по чл. 21, ал. 6, т. 1.

/6/ След допускане на кандидатите до следващия етап на търга, комисията предоставя на всеки от кандидатите пореден номер за участие.

/7/ Председателят на комисията обявява ясно обекта на търга, началната цена и стъпката за наддаване, последователно обявява нарастването над началната цена като всяко увеличение е в размер на една стъпка и се разграничава със звуков сигнал.

/8/ Наддаването се извършва от допуснатите за участие кандидати, които вдигат предоставените им номера и потвърждават гласно размера на обявената от председателя цена. Потвърдената от кандидата цена го обвързва към комисията и другите участници в търга без право на позоваване на грешка.

/9/ Преди третото обявяване на последната предложена от него цена председателят на комисията прави предупреждение, че е последна, и ако няма предложение, обявява приключване на наддаването със звуков сигнал.

/10/ Печели този от кандидатите, който първи е потвърдил последната достигната на търга цена. Председателят обявява номера на спечелилия кандидат, класирания на второ място, достигнатата цена и закрива търга за съответния обект.

/11/ Когато в явен търг участват повече от двама кандидати, предложили еднаква цена с една стъпка по-ниска от достигнатата, класираният на второ място се определя посредством жребий. Когато в явния търг участват повече от един кандидат, потвърдили само началната цена, спечелилият и класираният на второ място се определят посредством жребий.

/12/ Действията на комисията до изготвянето на протокола са публични.

/13/ Комисията съставя протокол за разглеждане на документите и класиране на кандидатите, който се предава за утвърждаване на органа, открил търга, ведно с цялата документация, събрана в хода на провеждането му.

Чл.24 /1/ Търгът с явно наддаване завършва със заповед на Кмета на Община Велико Търново за:

1. определяне на купувач, или

2. прекратяване на търга.

/2/ Заповедта се издава в 3-дневен срок от утвърждаването на протокола на комисията и се съобщава по реда на чл. 61 от АПК. Заповедта се публикува на интернет страницата на Община Велико Търново.

Чл.25 /1/ Когато на търг с явно наддаване е допуснат до участие повече от един кандидат, но при започване на наддаването присъства само един от тях, търгът се отлага с един час. В случай, че и след срока не се явят останалите допуснати кандидати, присъстващият кандидат се обявява за спечелил търга при цена не по-ниска от обявената в заповедта начална цена за обекта.

/2/ Когато в търг с явно наддаване е допуснат само един кандидат, той се обявява за спечелил търга при цена не по-ниска от обявената в заповедта начална цена за обекта.

/3/ Търгът с явно наддаване за съответния обект се отлага за повторната дата, когато:

1. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, няма подадено нито едно заявление за участие;

2. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, има подадено заявление за участие, но няма допуснат кандидат.

Чл.26 /1/ Органът, открил търга, го прекратява с мотивирана заповед, когато:

1. не е подадено нито едно заявление за участие и за повторната дата;

2. кандидатът не отговаря на условията за провеждане на търга;

3. документите за участие на всички кандидати, подадени за втората дата, не отговарят на изискванията и условията на търга;

4. първият и вторият класиран кандидат откажат да сключат договор;

5. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата;

6. са установени нарушения при откриването и провеждането на търга, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявен;

7. възникнат обстоятелства, които правят провеждането на търга невъзможно и които органът, открил процедурата, не би могъл да предвиди при откриването й;

8. определеният за спечелил търга не представи гаранция за изпълнение по договора.

/2/ Органът, открил търга, може да открие нова процедура за същия обект само когато първоначално обявеният търг е прекратен и решението за прекратяване не е обжалвано или ако е обжалвано - спорът е решен с влязло в сила решение.

/3/ В случай, че участниците в търга след изрична покана от председателя не изявят желание да купят, включително по начална цена, търгът за съответния обект се прекратява, а внесените от тях гаранции за участие не се възстановяват.

Чл.27 /1/ Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен се провежда при условията и по реда на конкурса за продажба на стояща дървесина на корен.

/2/ Офертите се класират по критерия най-висока предложена цена.

Чл.28 /1/ Продажбата на добита дървесина, собственост на общината, може да се осъществява по асортименти:

1. на прогнозни количества;

2. по действително добити количества.

/2/ Продажбата на дървесина, добита от общинските горски територии, се осъществява:

1. чрез търг с явно наддаване;

2. чрез търг с тайно наддаване;

3. по ценоразпис;

4. чрез договаряне;

5. чрез електронна търговия (електронен търг);

6. чрез стоковата борса.

/3/ При продажбата на добитата дървесина, както и в случаите, когато физически лица закупуват дървесина за лична употреба без право на продажба, не се изисква купувачите да бъдат вписани в публичните регистри по чл. 235 и чл.241 от ЗГ.

/4/ Продажбата по ал. 1, т. 1 се осъществява по начините по ал. 2, т. 1, 2, 4, 5 и 6.

/5/ В случай че в срок 15 календарни дни не бъдат сключени сделки по реда на ал.2, т.6, продажбата на количеството дървесина, за което не са сключени сделки в посочения 15-дневен срок, се осъществява по избран от Кмета на общината начин по ал. 2, т. 1 - 4 или 5.

/6/ Продажбата по ал. 2, т. 6 се осъществява при условията и по реда на Закона за стоковите борси и тържищата като се продават партиди с различна големина от еднородни асортименти и категории дървесина, с точна спецификация за количества, дървесен вид и мерна единица за определяне обема или теглото на дървесината.

/7/ Предлагането на дървесина на стоковата борса се оповестява 10 дни преди датата на борсовата сесия на електронната страница на Община Велико Търново.

/8/ Количеството добита дървесина от горските територии - общинска собственост, което ще бъде предоставено за продажба, се определя с решение на общинския съвет.

Чл.29 /1/ Търговете с тайно и явно наддаване за продажба на добитата дървесина се провеждат при условията и по реда съответно на търговете с тайно и явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен с изключение на възможността за участие на подизпълнители.

/2/ В условията на процедурата се определят график и срок, размерите и качеството на асортиментите или се посочва кой стандарт се прилага (Български държавен стандарт (БДС) или Европейски стандарт (EN).

/3/ В заповедта за откриване на търга се определят и условията и мястото на получаване на дървесината, както и мерната единица за определяне на нейния обем или тегло.

/4/ Заповедта за класиране на кандидатите в търговете за продажба на дървесина, както и заповедта за прекратяването им се съобщават по реда на чл. 61 от АПК и се публикуват на интернет страницата на Община Велико Търново.

/5/ Заповедите по ал. 1 могат да се обжалват по реда на АПК.

/6/ Община Велико Търново може да включи в заповедите по ал. 4 разпореждане за предварително изпълнение при условията и по реда на АПК.

Чл.30 /1/ Продажба по ценоразпис се извършва на:

1. суха и паднала дървесина в резултат от биотични и абиотични въздействия;

2. отсечена и неизвозена дървесина в сечищата след поваляне на стъблата и/или кастрене, и/или разкрояване, и/или рампиране, при провеждане на сечи с изключение на възобновителни сечи във високостъблени гори;

3. остатъци от дървесина и вършина в сечища след тяхното освидетелстване;

4. дървесина от склад;

5. специфични асортименти, които се различават съществено по качество и размери от обичайно добиваните или от съществуващите стандарти;

6. стояща дървесина на корен.

/2/ Право да закупуват дървесина по реда на ал. 1 имат:

1. физически лица, които не са търговци - за лична употреба, без право на продажба:

а) в случаите на закупуване на дървесина от склад;

б) в случаите на закупуване на дървесина по реда на ал. 1, т. 1, 2, 3 и 6, когато лицата имат постоянен адрес в общината, в която ще се извършва добивът;

2. училища, социални домове, детски заведения, религиозни институции, места за лишаване от свобода, военни поделения, културни институции на бюджетна издръжка - без право на продажба;

3. юридически лица и еднолични търговци - по реда на ал. 1, т. 3- 5.

/3/ В случаите по ал. 1, т. 1, 2, 3 и 6 на лицата по ал. 2, т. 1 и 2 се издава позволително по образец от Кмета на Община Велико Търново или оправомощено от него длъжностно лице.

/4/ В случаите, когато юридически лица и еднолични търговци закупуват остатъци от дървесина и вършина от сечища след тяхното освидетелстване, се издава позволително по реда на ал. 3. Обемът на вършината се определя по изчисления обем в карнет-описа за извършеното маркиране или сортиментната ведомост за изчисляване на обема и категориите на маркираната дървесина, като преди транспортирането се извършва контролно измерване.

/5/ Ценоразписът по ал. 1 се утвърждава от Великотърновския общински съвет

/6/ Обемът на дървесината по ал. 1 се определя с решение на Великотърновския общински съвет.

/7/ Физическите лица по ал. 2, т. 1 закупуват дървесината по ал. 1, т. 1, 2, 3 и 6 от горските територии - собственост на община Велико Търново само ако постоянният им адрес е в рамките на общината.

Чл.31 /1/ Продажбата на добита дървесина чрез договаряне се допуска:

1. за ценна дървесина от редки дървесни видове;

2. при неявяване на кандидати на първа и втора дата на обявена процедура за продажба на налична на склад дървесина;

3. при прекратяване на процедури за продажба на налична на склад дървесина;

4. за налична на склад дървесина, останала след прекратен договор за продажба;

5. при предложена и непродадена дървесина на стоковата борса.

Чл.32 /1/ Заповедта за провеждане на договарянето съдържа:

1. наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на възложителя и лице за контакт;

2. предмет и обект на процедурата, количество или обем, включително на обособените позиции, и място на извършване на дейността;

3. стойност на обекта без ДДС, включително цена на обособените позиции;

4. срок за изпълнение на възлаганите дейности;

5. документи, които кандидатите трябва да представят;

6. вид и размер на гаранцията за участие и на гаранцията за изпълнение на договора;

7. изисквания към формата и съдържанието на офертите;

8. критерии за класиране на офертите;

9. възможност кандидатите да подават оферти само за една, за всички или за една или повече обособени позиции - когато обектът на възлагане включва няколко обособени позиции;

10. място и срок за подаване на офертите;

11. дата и място за разглеждане на офертите.

/2/ При провеждане на договарянето участват кандидатите или техни упълномощени представители, които представят документ за самоличност.

/3/ В процедурите по договаряне не се допуска участието на подизпълнители.

/4/ В деня за разглеждане на офертите Кмета на общината назначава комисия за провеждане на договарянето в състав от трима членове.

/5/ Членовете на комисията декларират, че:

1. нямат материален интерес от възлагането на дейността на някой от кандидатите, подали оферта за участие;

2. не са "свързани лица" по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон с кандидатите в процедурата, или с членове на техните управителни или контролни органи;

3. ще пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.

/6/ В деня, определен в заповедта, комисията провежда договарянето с кандидатите. Когато при започване на договарянето не присъства кандидатът или негов упълномощен представител, комисията отстранява кандидата от по-нататъшно участие, без да отваря плика с офертата му.

/7/ Комисията не провежда договаряне с кандидат, който не е представил някой от изискуемите от възложителя документи.

/8/ Комисията има право по всяко време да проверява заявените данни и факти от кандидатите, както и да изисква допълнителни доказателства за обстоятелствата, изложени в офертата на кандидата.

/9/ В деня на провеждане на договарянето комисията съставя протокол за работата си, който се предава на Кмета на общината за утвърждаване заедно с цялата документация, събрана в хода на провеждане на договарянето. Направените предложения и постигнатите договорености с всеки кандидат се описват в отделен протокол, който се подписва от членовете на комисията и от кандидата.

/10/ Комисията класира кандидатите съгласно обявените критерии. Решенията на комисията се вземат с обикновено мнозинство от членовете й. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.

/11/ В случай че двама или повече кандидати са с еднакви най-добри резултати, договарянето продължава само с тях, което се отразява в протокола на комисията. Когато по време на договарянето кандидатите не променят офертите си или не искат да преговарят, в тяхно присъствие комисията извършва класиране посредством жребий. Посредством жребий се определя класирането на кандидатите с еднакви резултати, когато не са класирани на първо място.

/12/ Кмета на общината утвърждава протокола по ал. 9 в 3-дневен срок от приключване работата на комисията и сключва писмен договор с кандидата, определен за изпълнител, след представяне на гаранцията за изпълнение.

/13/ В срока по ал. 12 утвърденият протокол се съобщава по реда на чл. 61от АПК и се публикува на електронната страница на Община Велико Търново.

Чл.33 /1/ В договорите за продажба на дървесина се регламентират условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, както и заплащането на неустойки.

/2/ При настъпване на форсмажорни обстоятелства или други основания, изрично посочени в договора за продажба на дървесина, съответната страна е длъжна писмено да уведоми насрещната страна в 3-дневен срок от настъпване на събитието и да приложи доказателства.

Чл.34 /1/ Електронни търгове за продажба на добита дървесина могат да се провеждат периодично за определени асортименти добита дървесина, разпределени по количество, качество и размери, в електронни тръжни сесии - в месечен, тримесечен или в друг интервал от време, след публикуването им на интернет страницата на Община Велико Търново.

/2/ Кмета на общината утвърждава тръжни регламенти, които се публикуват по реда на ал. 1. Тръжните регламенти определят условията за провеждане на електронните търгове на дървесина и са обвързващи за всеки кандидат от момента, в който всички условия, поставени от тръжната процедура, са изпълнени.

/3/ За участие в електронния търг кандидатите се регистрират в базата данни чрез форма за регистрация, публикувана в портал на търга. Всеки регистриран кандидат има право да преглежда само отделни елементи от менюто на портала, както и списъка на планираните търгове.

/4/ Условие за активацията на регистриран кандидат е писмена декларация със съгласие за условията на тръжната процедура или електронна декларация с положен електронен подпис.

/5/ Платената гаранция за участие в електронния търг и декларацията по ал. 4 дават право на кандидата да участва в аукционите на всички електронни търгове, ако отговаря и на другите условия, определени от тръжния регламент.

/6/ Публикуваната информация за предстоящите електронни търгове следва да обхваща:

1. интернет адреса на Община Велико Търново;

2. номер на електронния търг;

3. собственика на търга или лицето, което ще извършва продажбата;

4. местоположение, достъп, спецификация по дървесни видове, асортименти, качество и количество;

5. начална цена по асортименти;

6. начало и край на търга;

7. вид и размер на гаранцията за участие;

8. друга информация или условия за провеждане на търга.

/7/ Всеки кандидат за участие в търга има право да представи неограничен брой предложения за един търг.

/8/ Всеки кандидат за участие в електронния търг попълва задължително минимално необходимата информация, включваща и предложената цена.

/9/ В условията за провеждане на електронния търг се посочват всички изисквания относно обявяването на спечелил процедура, сключване на договор, гаранции, санкции и неустойки, прекратяване на търга и др.

Чл.35 /1/ Община Велико Търново може да сключва с търговци дългосрочни договори з продажба на дървесина за срок до 15 години.

/2/ Търговците по ал. 1 следва да отговарят на изискванията на чл. 115, ал. 1, т. 2 от Закона за горите

/3/ Ежегодното количество, предмет на договорите по ал. 1 е в размер до една трета от годишното ползване на дървесина от горите на общината.

/4/ Сключването на дългосрочни договори за продажба на дървесина се извършва след провеждане на:

1. търг с явно или тайно наддаване – при продажба на добита дървесина;

2. търг с явно или тайно наддаване или конкурс – при продажба на стояща дървесина на корен;

3. конкурс – при продажбата на стояща дървесина на корен, с който се възлага и изпълнението на други дейности - добив на дървесина, добив на недървесни горски продукти, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина и на недървесни горски продукти, събиране и добив на семена и други репродуктивни материали от горски дървесни и храстови видове, производство на посадъчен материал в горските разсадници, почистване на площи за залесяване, подготовка на почвата за залесяване, подпомагане на естественото възобновяване, залесяване и попълване на горски култури, отглеждане на горски култури, отглеждане на млади насаждения и култури без материален добив, ограждане на горски култури и възобновителни участъци, поливане и торене на горски култури, кастрене на стоящи дървета, извършване на мероприятия, както и направа и поддържане на съоръжения за защита на горските територии от пожари, които не са строителство по смисъла на Закона за устройство на територията и на ЗГ, защита (без авиохимична и авиобиологична) срещу болести, вредители и други повреди, защита срещу ерозията и пороите, маркиране на насаждения и дървета за сеч, направа и поддържане на дивечови ниви, откриване и осигуряване на достъп до временно недостъпни горски басейни.

/5/ В процедурите за сключване на дългосрочни договори за продажба на стояща дървесина на корен могат да участват търговци, регистрирани в публичния регистър по чл. 241 ЗГ.

/6/ В процедурите по ал. 4 могат да участват търговци, които могат да докажат наличие на собствени мощности на територията на Република България за преработка на дървесина или за употреба на дървесина в производството на електроенергия годишно в количества, не по-малки от 50 на сто от годишното количество, посочено в процедурата.

/7/ При сключване на дългосрочни договори по реда на ал. 4, т. 2 и 3 се допуска наемане на подизпълнител/и от спечелилия процедурата кандидат.

/8/ След сключване на дългосрочен договор по реда на ал. 4, т. 2 и 3 със спечелилия кандидат и преди започване на дейността в съответния обект той представя на възложителя документите на подизпълнителя/ите, удостоверяващи, че те отговарят на изискванията, посочени в процедурата.

/9/ Община Велико Търново публикува заповедта за откриване на търга или конкурса и документацията за провеждането му най-малко 30 дни преди крайния срок за подаване на документите за участие на своята интернет страница като същевременно ги поставя на видно място в сградата й.

/10/ Заповедта за откриване на търга или конкурса се публикува в срока по ал. 9 и в един централен всекидневник.

Чл.36 /1/ В заповедта за откриване на търг за сключване на дългосрочни договори за продажба на дървесина, както и на конкурс за продажба на стояща дървесина на корен задължително се определят:

1. срок на дългосрочния договор в години;

2. обемът на продаваната дървесина по дървесни видове, асортименти или категории дървесина и цени за първата година от договора;

3. количеството стояща дървесина на корен, изразено в процент от годишното ползване на;

4. начална цена за провеждане на търга или конкурса;

5. общината, на чиято територия ще се извършва ползването на дървесината;

6. франкировка и мерна единица за определяне обема или теглото на дървесината – в случаите на продажба на добита дървесина.

/2/ Със заповедта по ал. 1 продавачът утвърждава и методика за актуализиране стойността на гаранцията за изпълнение на договора и цената на дървесината след първата година.

Чл.37 /1/ Кандидатите за участие в процедурите по чл. 35, ал. 4 представят гаранция за участие, а определените купувачи представят гаранция за изпълнение.

/2/ Община Велико Търново определя условията и размера на гаранцията за участие в размер 10 на сто от началната стойност на обявеното на търга или конкурса количество дървесина за първата по ред година от дългосрочния договор, като при възлагане заедно с допълнителни дейности тя се определя и от началната стойност на обявените за възлагане за първата година дейности.

/3/ Определеният въз основа на проведения търг или конкурс купувач всяка година представя гаранция за изпълнение, която е в размер 10 на сто от стойността на договореното за съответната година количество дървесина, като при възлагане заедно с допълнителни дейности – и 10 на сто от стойността на възложените за съответната година дейности.

/4/ Гаранцията за изпълнение за първата година от дългосрочния договор се предоставя при сключване на договора, а за всяка следваща година от срока на действие на договора – до 31 декември на текущата година. Гаранцията за изпълнение се предоставя под формата на банкова гаранция, учредена в полза на Община Велико Търново или парична сума, внесена по сметка на общината, по избор на спечелилия кандидат.

/5/ В случаите по чл. 40 , ал. 6 гаранцията за изпълнение в размер, съответстващ на недобитото количество, за годината, през която не е добито цялото количество дървесина, се освобождава след добиването на недобитата част.

извършва по критерий "икономически най-изгодна оферта".

/2/ Класирането на кандидатите при провеждане на търг се извършва по критерий „най-висока цена“.

Чл.39 /1/ Въз основа на резултатите от проведения търг или конкурс Община Велико Търново сключва с кандидата, определен за купувач, писмен договор.

/2/ Община Велико Търново може да включи в заповедта за класиране на кандидатите разпореждане за предварително изпълнение при условията и по реда на АПК.

Чл.40 /1/ Ежегодно в срок до 31 декември към договора по чл. 39 се подписва допълнително споразумение, с което за следващата календарна година се определят стойността на гаранцията за изпълнение на договора, както и:

1. обектите, в които ще се осъществява ползване на стояща дървесина на корен, и цената на дървесината по асортименти или категории, и

2. обектите, в които ще се извършват дейности по чл. 35, ал. 4, т.3,техният обем и стойност.

3. цената и обемът на дървесината по асортименти – в случаите на търг за добита дървесина.

/2/ Допълнителното споразумение по ал. 1 влиза в сила след представяне на актуализирана гаранция за изпълнение на договора.

/3/ По време на действие на договора продавачът не може да изменя методиката за актуализиране на гаранцията и цените на ползване на стояща дървесина на корен и цените за възлагане на допълнителна дейност, утвърдена със заповедта за откриване на конкурса.

/4/ Цената на асортиментите или категориите дървесина се индексира веднъж годишно с допълнителното споразумение по ал. 1.

/5/ Цената на дървесината за всяка следваща година се индексира с до 50 на сто от разликата между среднопретеглената цена от реализирани процедури за продажба на стояща дървесина на корен през предходната година и среднопретеглената цена от реализирани процедури за продажба на стояща дървесина на корен за предшестващата предходната година.

/6/ В случай че през текущата година купувачът не добие цялото договорено за съответната текуща година количество дървесина, той се задължава да заплати недобитото количество по договорените за същата година цени, като има правото да добие недобитото количество единствено и само през следващата година.

/7/ Купувачът има право през срока на договора да заменя посочените подизпълнители, както и да променя обхвата на дейностите, извършвани от тях, в случай че новите подизпълнители отговарят на условията, определени в процедурата за сключване на договора относно подизпълнителите.

/8/ Договорът по чл. 39 се прекратява, когато:

1. страните не подпишат допълнително споразумение в срок до 31 януари, или

2. купувачът не представи актуализираната гаранция за изпълнение на договора.

3. са установени от Община Велико Търново в процеса на изпълнение на договора неотстраними отклонения от определените с договора срокове, технологични и качествени показатели за извършване на съответната дейност, включително такива, допуснати от подизпълнителя;

4. са налице други хипотези, предвидени в договора.

 

Раздел 3

Ползване на недървесни горски продукти

Чл.41. /1/ Ползването на недървесни горски продукти от горските територии, собственост на община Велико Търново, представлява добивът на смола, борина, сено, кори, лико, семена, гъби, лечебни и ароматни растения или части от тях, лишеи и мъхове, горски плодове, зеленина, коледни елхи, листников фураж, улов на животни, които не са дивеч.

/2/ Ползването на недървесни горски продукти, собственост на Община Велико Търново се осъществява по един от следните начини:

чрез възлагане на добива и продажбата на продуктите в сурово и/или преработено състояние;

чрез предоставяне под наем на определени територии;

чрез издаване на позволително за ползване на недървесни горски продукти.

/3/ Продажбата по реда на ал.2, т.1 се извършва след решение на Великотърновския общински съвет;

/4/Цялостната организация по ползването на недървесни продукти и странични ползвания в общинските гори се извършва от ОП „Горско стопанство” под контрола на Кмета на Община Велико Търново.

 

Глава шеста

Раздел 1

Паша в горските територии на Общината

Чл. 42. /1/ Пашата на селскостопански животни в горските територии на Община Велико Търново , се извършва в съответствие с разпоредбите от Глава пета, Раздел три на ЗГ, след заплащане на цена за календарната година, определена с решение на Великотърновски общински съвет.

/2/За заплатената по ал. 1 цена на лицето се издава документ, в който се посочват видът и броят на животните.

/3/ Ежегодно, до края на месец февруари, Кмета на Община Велико Търново издава заповед , в която се посочват горските територии, в които е забранена пашата на селско стопански животни.Заповедта се обявява на видно място в сградата на общината, кметството или населеното място.

/4/Заповедта се издава въз основа на постъпили до края на месец януари писмени предложения от кметове на кметства и кметски наместници – за горските територии – собственост на Община Велико Търново.

/5/ Заповедта по ал. 1 се издава при съобразяване с ограниченията и забраните, предвидени в заповедите за обявяване и в плановете за управление на защитени територии и защитени зони.

 

Глава седма

Раздел 1

Защита на горските територии

Чл. 43. /1/ Защитата на горските територии обхваща мерките за превенция и борба с болести, вредители, пожари и други абиотични въздействия и се осъществява по реда на Глава шеста и Раздел втори и трети от Закона за горите.

/2/ Условията и редът за проектиране на мерките и мероприятията за защита на горските територии от пожари се определят с наредбата по чл. 136, ал. 4

/3/Изпълнението и поддържането на мерките и мероприятията за защита на горските територии от пожари се организира и осъществява от ОП „Горско стопанство”

Чл. 44. Кмета на Общината, кметовете на кметства и кметските наместници организират за сметка на общинския бюджет доброволни формирования за гасене на горски пожари по реда на Закона за защита на бедствия.

 

Раздел 2

Достъп до горските територии

Чл. 45. Достъпът до горски територии – общинска собственост се осъществява при условията и по реда на Глава седма от Закона за горите.

 

Глава осма

Раздел 1

Строителство в горски територии – собственост на общината без промяна на предназначението

Чл. 46. /1/ Строителството в горски територии – общинска собственост без промяна на предназначението се допуска и извършва по реда и условията на Глава осма от Закона за горите, само за изграждане на обекти по чл. 54 ал. 1 определени в глава осем от Закона за горите.

/2/ Строителство на обекти по ал. 1 се разрешава при условията и по реда на ЗУТ, Наредбата на МРРБ и МЗХ.

Решение за строителство в общинските горски територии без промяна на предназначението, се извършва по мотивирано предложение на ОП „Горско стопанство” след решение и заповед на Кмета на Община Велико Търново.

 

Раздел 2

Опазване на горските територии – общинска собственост

Чл. 47. /1/ Опазването на горските територии обхваща действията по предотвратяване и установяване на нарушения на разпоредбите на закона.

/2/В съответствие с разпоредбата на чл. 188, ал. 1 от Закона за горите, Общината организира опазването на горските си територии чрез ОП „Горско стопанство”, като за целта Кмета на Община Велико Търново назначава правоспособни лица.

/3/Функциите,правата и задълженията на лицата по ал. 2 са в съответствие с глава тринадесета от Закона за горите.

/4/ На всеки шест месеца Директора на ОП „Горско стопанство” изготвя доклад до Кмета за състоянието на опазването на горски територии на Община Велико Търново.

 

Глава девета

УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 48. /1/. Управлението на горски територии общинска собственост се осъществява въз основа на глава единадесета от Закона за горите и Решение на Великотърновски общински съвет.

Чл. 49. /1/. За управлението на общинските горски територии,собственост на Община Велико Търново е създава общинско предприятие ОП „Горско стопанство”.

/2/ ОП „Горското стопанство” е общинско предприятие по смисъла на чл. 181 от ЗГ и 52, ал. 1 до 5 от ЗОС.

/3/ Предприятието е второстепенен разпоредител със собствена бюджетна сметка и не е юридическо лице.

Чл. 50. Организацията и дейността, предмета на дейност и щатното разписание на Предприятието се определя с правилник за организацията и дейността, която се утвърждава от Кмета на Община Велико Търново, след решение на Великотърновски общински съвет.

Чл. 51. /1/ Финансирането на ОП „Горско стопанство” се извършва чрез бюджета на Община Велико Търново.

/2/ Всички приходи от ОП „Горско стопанство” се внасят в Бюджета на Община Велико Търново

/3/ Всички разходи се използват само по предназначение, съгласно одобрения от Великотърновски общински съвет бюджет на Общинското предприятие за съответната година по пълна бюджетна класификация.

/4/ Промяна в одобрения бюджет се извършва съгласно нормативната уредба.

Чл. 52. /1/ Общинското предприятие се ръководи от Директор.

/2/ Директора по ал. 1 се назначава от Кмета на Общината

/3/ За Директора на Общинското предприятие по ал. 1 се назначава лице, отговарящо на условията по чл. 181, ал. 5, от Закона за горите.

/4/ Правата и задълженията на директора по ал. 1 се определят с Правилник по чл. 25

Чл. 53. /1/ Управлението на общинските горски територии на Община Велико Търново, може да се осъществи чрез други форми съгласно чл. 181 ал. 1 от Закона за горите.

 

Глава десета

АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ

Чл. 54. Принудителните административни мерки се прилагат от Директора на ОП „Горско стопанство” при спазване на условията на раздел първи, глава осемнадесета от Закона за горите.

Чл. 55. За предотвратяване и преустановяване на административните нарушения по тази Наредба и на вредните последици от тях компетентните органи или оправомощени от тях длъжностни лица със заповед прилагат принудителни административни мерки по реда на Закона за горите.

Чл. 56. Контролен орган по прилагането на тази Наредба е Кмета на Община Велико Търново или оправомощено от него длъжностно лице.

Чл. 57. Нарушенията по тази наредба се установяват с актове на Кмета на Община Велико Търново и лицата, които заемат длъжност в Община Велико Търново за която се изисква лесовъдско образование – за горските територии на съответната община.

Чл. 58. Наказателните постановления се издават от Кмета на Община Велико Търново.

Чл. 59. Редът и начинът за определяне на санкциите се извършва съобразно Глава осемнадесета, Раздел втори от Закона за горите.  

Чл. 60. /1/ Глобите, имуществените санкции и сумите, получени от продажбата на отнетите в полза на държавата вещи, или паричната равностойност на липсващите вещи - предмет и/или средство на нарушението се внасят в бюджета на Община Велико Търново.

/2/ Размерът на обезщетенията за вреди / щети върху горски територии, съоръжения, изградени в тях и върху горски пътища, се определя с наредба на Министерския съвет.

/3/Не подлежат на обжалване наказателните постановления, с които е наложена глоба до 100 лв. включително или е постановено отнемане в полза на държавата на вещи, чиято стойност е до 1000 лв., или обезщетението за причинени щети е на същата стойност.

/5/Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. По смисъла на тази Наредба и Наредбата по чл. 95, ал. 1 от Закона за горите:

1. "Възобновителен участък" е насаждение или част от насаждение, в което в резултат на проведени възобновителни сечи е започнал процес на естествено възобновяване.

2. "Годишен план" е предвидените количества за ползване на дървесина по категории, видове сечи, дървесни видове общо за общинския горски фонд.

3. "Дивечова нива" е земеделска или горска площ, засята с житни, тревни или кореноплодни култури за производство на фураж или за паша на дивеча.

4. "Залесяване" е сеене на семена или засаждане на фиданки или резници.

5. "Икономически най-изгодна оферта" е тази оферта, която отговаря в най-голяма степен на предварително обявените показатели и тяхната тежест, качество, цена, технически преимущества, естетически и функционални характеристики, характеристики, свързани с опазване на околната среда, оперативни разходи, гаранционно обслужване и техническа помощ, срок за изпълнение и други.

6. "Кастрене" е отсичане на клоните на стоящи дървета до определена височина на стъблото.

7. "Недървесни горски продукти" са смола, борина, сено, кори, лико, семена, гъби, лечебни и ароматни растения или части от тях, лишеи, мъхове, горски плодове, зеленина, коледни елхи, листников фураж, животни, които не са дивеч.

8. "Нормално прихващане" е определеният процент на прихващане в договора между възложителя и изпълнителя, който не може да бъде по-нисък от 80 процента.

9. "Отглеждане на горски култури" е дейност, която се извършва в междуредията и в редовете на новосъздадени горски култури с възраст до 3 години в райони до 1600 м н.в. и до 5 години в райони над 1600 м н.в., както и в интензивни култури до възраст, до която е необходимо. Дейността се извършва ръчно или механизирано с цел създаване на оптимални условия за растеж и развитие на фиданките.

10. "Отглеждане на млади насаждения и култури без материален добив" е дейност, която е насочена към подобряване състоянието на младите насаждения и култури на възраст, до която от тях не се добива реализуема дървесина.

11. "Обект" е подотдел или част от него, съвкупност от няколко подотдели или части от тях, както и площи, които не са инвентаризирани по реда на ЗГ.

12. "Паднала дървесина" е лежаща на терена дървесина и вършина, отделена от стъблото или от корените или изкоренена.

13. "Планова инвентаризация" е определяне броя на произведените фиданки в горските разсадници и на прихванатите засадени фиданки в горските култури.

14. "Подготовка на почвата за залесяване" е ръчна или механизирана обработка на почвата при определени в технологичния план за залесяване условия и параметри.

15. "Подпомагане на естественото възобновяване" е създаване на условия за протичане на естествени процеси за възобновяване на горите чрез изсичане на подлеса, направа на ръчни тераси, окосяване на трева, разрохкване на почвата, изсичане на нежелан и повреден подраст, сеене и залесяване с фиданки и др.

16. "Попълване на култури" е подготовка на посадните места и залесяване с нови фиданки или семена на мястото на загиналите и повредените в горски култури с възраст до 3 години в райони до 1600 м н.в. и до 5 години в райони над 1600 м н.в.

17. "Посадъчен материал" е фиданки, произведени от семена, плодове или части от растения.

18. "Природни бедствия" са суша, градушка, наводнение, пожар, масови нападения от болести и вредители, слани, екстремно ниски температури, ветровали, снеговали, снеголоми, ледоломи, бури, проливни дъждове, земетресения, свличане на земни маси др.

19. "Рампиране" е сортиране и подреждане на обла дървесина.

20. "Репродуктивни материали" са:

а) генеративни единици - шишарки, съплодия, семена и плодове, предназначени за производство на посевен и посадъчен материал;

б) части от растения - листни, стъблени и коренови резници, експланти или зародиши за микроразмножаване, пъпки, отводки, корени, филизи и други части от растения, предназначени за производство на фиданки или за залесяване;

в) посадъчен материал - растения, получени от семена, плодове или части от растения, или фиданки, израснали в резултат на естественото възобновяване.

21. "Стратегически партньор" е лице, което желае в конкурса по чл. 35, ал. 4 да закупи не по-малко от 50 000 плътни кубични метра стояща дървесина на корен годишно за срока на договора и е с доказана и декларирана възможност за дългосрочна реализация на обявеното с конкурса количество дървесина. Дългосрочна е реализацията, която е за срок не по-малък от срока на договора по чл. 35, ал. 4. Дългосрочната реализация следва да бъде в производство и работни операции преди индустриалната преработка на дървесината чрез:

а) разкрояване на дървен материал чрез бичене, фрезоване, комбинирано или рязане или развиване;

б) раздробяване на дървен материал;

в) производство на дървесни пелети, брикети и енергийни трески от необработени дървени материали, вършина и други дървесни отпадъци;

г) производство на амбалаж и палети от дървен материал.

При доказването на възможността за дългосрочна реализация се допуска и предоставянето на договори за продажба на дървесина за нуждите на операциите по т. 1 - 4.

22. "Финансираща страна" е всяко физическо или юридическо лице, което финансира извършването на дейности в горски територии и е различно от държавните предприятия, техните териториални поделения, учебно-опитните горски стопанства и общините - собственици на гори.

23. "Форсмажорно обстоятелство" е обстоятелство от извънреден характер, което е възникнало след сключване на договора, което не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята от страните, като: природни бедствия, производствени аварии, военни действия, ембарго, правителствени забрани, стачки, бунтове, безредици и др.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. При промяна на формата на управление, с решението на Общински съвет, се предвижда технологичен срок за влизане в сила на новата форма на управление.

§2. (1) Дейности, процедури и договори за възлагане на дейности в горските територии, неприключили до датата на влизане в сила на наредбата по чл. 95, ал. 1 от Закона за горите.се довършват по досегашния ред.

(2) Процедури и договори за продажба на дървесина, неприключили до датата на влизане в сила на наредбата чл. 95, ал. 1 от Закона за горите, се довършват по досегашния ред.

§3. До одобряването на горскостопанските планове и програми по реда на Закона за горите дейностите се провеждат съгласно предвижданията на утвърдените лесоустройствени проекти, планове или програми.

§4. Оперативен контрол по изпълнението на наредбата се осъществява от:

Кмета на Община Велико Търново или оправомощени от него длъжностни лица - за горските територии - общинска собственост.

§ 5. Измененията и допълненията на Наредбата се извършват по реда на приемането и в съответствие с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА.

§ 6. Тази наредба е приета с Решения № № 640 и 641/25.04.2013 г. и отменя всички до сега действащи наредби свързани с управлението, ползването и стопанисването на горски територии – общинска собственост, действащи на територията на Община Велико Търново и приети с Решение на Общински съвет Велико Търново.

 

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ