Начало Заседания Дневни редове Дневен ред на 44-то заседание - 30.05.2013 г. (проект)

Дневен ред на 44-то заседание - 30.05.2013 г. (проект)

 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 49, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Председателят на Великотърновски общински съвет свиква общинските съветници на четиридесет и четвърто заседание, което да се проведе на 30.05.2013 г. /четвъртък/ от 09.00 часа в Голяма залата на Община Велико Търново, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Информация за касово изпълнение на бюджета на Община Велико Търново, Вх. № 1714/17.05.2013 г.

2. Промени по приходната и разходната част на бюджета към 30.04.2013 г. и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2013 г., Вх. № 1713/17.05.2013 г.

3. Издаване на Запис на заповед от Община Велико Търново в полза на ДФ „Земеделие” за проект „Първоначално залесяване на неземеделски земи”, Вх. № 1695/07.05.2013 г.

4. Отпускане на средства за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица с репродуктивни проблеми, Вх. № 1703/14.05.2013 г.

5. Приемане на информация за дейността на търговските дружества през 2012 г., в които Община Велико Търново е съдружник, Вх. № 1690/30.04.2013 г.

6. Приемане на информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за тримесечието на 2013 г., Вх. № 1671/26.04.2013 г.

7. Информация от дейността на търговското дружество „Пазари – Велико Търново” ООД в което Община Велико Търново и съдружник през 2012 г., Вх. № 1712/17.05.2013 г.

8. Провеждане на конкурс за възлагане на управлението на общински лечебни заведения за болнична помощ и диагностични –консултативни центрове – еднолични търговски дружества, Вх. № 1702/13.05.2013 г.

9. Свикано редовно годишно Общо събрание на „Общинска банка” АД на 14.06.2013 г., Вх. № 1707/15.05.2013 г.

10. Свикване на редовно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД гр. В. Търново на 20.06.2013 г., Вх. № 1733/21.05.2013 г.

11. Приемане на отчет за констатираните резултати при изпълнение на контролната дейност на служителите в отдел „Финансов контрол”, дирекция „Бюджет и финанси” за отчетната 2012 г., Вх. № 1718/18.05.2013 г.

12. Одобряване на Програма за дейността на служителите – експерти осъществяващи контролна дейност към отдел „Финансов контрол”, дирекция „Бюджет и финанси” за отчетната 2012 г., Вх. № 1719/18.05.2013 г.

13. Питане от инж. Николай Николов и Стефан Михайлов, Вх. № 1709/16.05.2013 г.

14. Питане от Пламен Радонов, Вх. № 1729/20.05.2013 г.

15. Приемане на анализ на правното състояние, цена и начин на приватизация на имот, находящ се в с. Русаля, Вх. № 1742/22.05.2013 г.

16. Приемане на анализ на правното състояние, цена и начин на приватизация на една HDPE тръба, Вх. № 1743/22.05.2013 г.

17. Изменение на т. 10 от Решения № № 365, 409,410,411,464, 465, 466/2012 г. и 521, 522, 523, 616, 617/2013 г. на Великотърновски общински съвет, Вх. № 1744/22.05.2013 г.

18. Намаляване на началните цени за продажба на имоти находящи се в Западна промишлена зона и Гаров район на гр. В. Търново, Вх. № 1745/22.05.2013 г.

19. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Големаните, Вх. № 1724/20.05.2013 г.

20. Сключване на договор за наем между Община Велико Търново и СБАЛПФЗ „Д-р Трейман Велико Търново” ЕООД, Вх. № 1728/20.05.2013 г.

21. Предоставяне за безвъзмездно ползване на част от имот частна общинска собственост, Вх. № 1659/22.04.2013 г.

22. Безвъзмездно прехвърляне на собственост по чл. 54 от ЗДС, Вх. № 1725/20.05.2013 г.

23. Безвъзмездно прехвърляне на собственост по чл. 54 от ЗДС, Вх. № 1726/20.05.2013 г.

24. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот частна общинска собственост, Вх. № 1720/20.05.2013 г.

25. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот частна общинска собственост, Вх. № 1721/20.05.2013 г.

26. Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 43 от НРПУРОИ, Вх. № 1646/15.04.2013 г.

27. Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 43 от НРПУРОИ, Вх. № 1723/20.05.2013 г.

28. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, Вх. № 1727/20.05.2013 г.

29. Провеждане на процедура по принудително отчуждаване, Вх. № 1722/20.05.2013 г.

30. Оправомощаване на Кмета на Община Велико Търново във връзка с чл. 211, ал.(2), т. 2 от Закона за горите, Вх. № 1668/25.04.2013 г.

31. Одобряване проекти за ПУП, Вх. № 1704/14.05.2013 г.

32. Избор на Председател на ПК по НПУОР.

33. Определяне на състава и ръководството на постоянните комисии.

 

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ