Начало Заседания Протоколи Протокол № 43 от 22.05.2013 г.

ПРОТОКОЛ № 43

 

от четиридесет и третото заседание на Великотърновския общински съвет,

проведено на 22.05.2013 г. от 17.50 часа в залата на Община Велико Търново. Присъстват 35 общински съветника. Отсъстват г-н Николай Николов и г-н Пламен Радонав.

 

Заседанието беше открито от председателя на ВТОС – г-н Николай Ашиков, който даде думата на общинските съветници за предложения и изказвания по проекта за дневен ред.

 

1. Присъждане на Наградата на Община Велико Търново в системата на предучилищното и училищното образование „Св. Патриарх Евтимий Търновски”, Вх. № 1741/22.05.2013 г.

 

2. Определяне носител на награда „24 май” на Община Велико Търново за завършен гимназиален етап на обучение, Вх. № 1730/20.05.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Дневният ред на заседанието беше подложен на гласуване и приет с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Присъждане на Наградата на Община Велико Търново в системата на предучилищното и училищното образование „Св. Патриарх Евтимий Търновски”, Вх. № 1741/22.05.2013 г.

 

2. Определяне носител на награда „24 май” на Община Велико Търново за завършен гимназиален етап на обучение, Вх. № 1730/20.05.2013 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Присъждане на Наградата на Община Велико Търново в системата на предучилищното и училищното образование „Св. Патриарх Евтимий Търновски”, Вх. № 1741/22.05.2013 г.

 

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: Ще си позволя една промяна в точката в частта за колектив на годината, като ще се базирам основно на два аргумента. Първо, на 15.05.2013 г. ПК по ОНК е заседавала шест часа и е излъчила своите предложения. За всички колеги, които са се запознали с предложението, е видно, че предложенията не са подредени по входящ номер, а според изискванията и критериите на експертите, които са покрили тези детски градини и училищата, които са постъпили като предложения. Така в частта за предучилищно възпитание на първо място е предложението за ЦДГ „Слънце”, а в областта на училищното възпитание е ОУ „Бачо Киро”.

Моля днес гласуването да бъде съобразено с направеното предложение от г-жа Мариана Бояджиева като председател на ПК по ОНК към този момент, което е постъпило с входящ № 1708 от 15.05.2013 г. Още един аргумент: видно е, че аз съм подписал предложението на ЦДГ „Слънце” като член на настоятелството, но държа да отбележа, че съм станал член на това настоятелство, след като детето ми беше напуснало градината и беше вече ученик. Станал съм член на това настоятелство с ясното съзнание, че съм един от стотиците, може би хилядите, родители, които са изключително доволни от това, което са получили като възпитание, като отношение и като професионализъм от страна на Целодневна детска градина „Слънце”.

По отношение на ОУ ”Бачо Киро”. Имам преки впечатления от него, тъй като през последната година имах възможност да наблюдавам много процеси и неща, които се случват в това училище, както по подобряване на материалната база, така и по реализиране на настоящи и бъдещи проекти за подобряване качеството на обучението на децата. Малкият ми син учи там и съм свидетел, че в това училище работи изключително амбициозен колектив. Материалната база на училището е на изключително високо ниво. Това е обективен факт и всеки може да го забележи, ако посети училището.

В този смисъл ви моля, предложението, постъпило от г-жа Бояджиева на 15.05.2013 г., да бъде гласувано в този му вид, като в частта за колектив на годината на първо място бъде гласувана ЦДГ „Слънце”, а в областта за училищно възпитание - ОУ „Бачо Киро”.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Ние сме в навечерието на един от най-светлите празници и тази награда трябва да бъде нещо, което хората са заслужили и трябва да ги поощрим да продължават да развиват дейността в образованието. Прави ми впечатление, че от тази комисия имаме само един колега, който е член – проф. Харалампиев. Честно казано, по този начин, както са сложени и шестте позиции, на мен лично нищо не ми говорят тези имена. Поне някаква информация да има срещу тях, защото изпадам в ситуация, в която аз просто трябва да се доверя на комисията и да гласувам нещо, за което не знам какво гласувам. Не искам да обръщаме тези награди в противопоставяне на определени училища и определени учители, а наистина да се избере най-достойният и това да бъде мотивация на всички учители, за всички хора, които се занимават с образование.

Като погледна, виждам, че от ОУ „Бачо Киро” и ОУ „Патриарх Евтимий” няма нито един учител, а от „Емилиян Станев” например, има двама, а накрая колектив на годината е ОУ „Димитър Благоев”, което веднага ми прави алогичен изборът на тази комисия – обективен или субективен ли е. Не искам да обидя никого, но не може да получим някакви имена, срещу които няма нищо и да гласуваме на доверие. Готов съм да гласувам на сто процента и съм готов колегиално да подкрепя всички, но наистина да имаме някакви критерии за предложенията, за да нямаме проблеми и в бъдеще, че този бил приятел на онзи, този бил от онази партия и т.н. Критериите да бъдат обективни и наградата да бъде неоспорима от всички. Затова някой от комисията да обясни по какъв начин са избрани всичките шест позиции и да защити пред нас предложението на комисията.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Ако си спомняте, преди две сесии ние гласувахме какъв да бъде статутът за определяне, гласувахме комисията и кои хора ще ни представляват. Така че не виждам логиката на г-н Тюфекчиев, че няма такова решение. Ние сме го гласували.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Аз искам на базата на решението да се обясни какви са нещата.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: В тази комисия не е само проф. Харалампиев, а и г-жа Бояджиева. Г-жа Мариана Бояджиева я няма, но тя е свършила работата си в тази комисия.

Г-н МИРОСЛАВ МАРИНОВ: Колегата Илчев, когото много уважавам, ме учуди с изказването си и щях да предложа наградите да ги даваме там, където са неговите деца, защото изказването му беше горе-долу в тази посока: децата ми са учили в ЦДГ „Слънце”, „Слънце” заслужава и трябва да вземе наградата; децата ми учат в „Бачо Киро”, наградата трябва да е за тях”. Аз не съм съгласен с това. Аз съм убеден, че във В. Търново няма нито недостойни училища и детски градини, нито недостойни учители. Всички учители, които в тези трудни времена работят тази професия, съм убеден, че са достойни за наградата. Както и всички училища, не както колегата Илчев се изказа – защото материалната база е добра, а напротив, училищата, където въпреки материалната база учебният процес продължава и е на ниво, също трябва да бъдат зачетени.

Така или иначе, в това, което сме получили от предходната комисия, на която председател е Мариана Бояджиева, никъде не е посочено, че номинираните трябва да заемат първите места. От това изходи и нашата комисия, когато се събрахме преди час. Защото ако погледнете на по-предна страница, училищата и детските градини, които са подали документи, са повече от тези, които са номинирани и ние приехме, че предходната комисия е определила номинациите, които можем да гласуваме, и го направихме по този начин. Никъде в документите, които имаме, не е посочено (както са изброени в областта на училищното възпитание - първо училище „Бачо Киро”, второ, Езикова гимназия, трето, ОУ „Д. Благоев”) че това е класацията на комисията, с която трябва да се съобразим. Затова решенията на комисията са такива, каквито ги имате.

Аз ще ви помоля да не се ръководим от това на кого децата къде учат, и кой кого познава, а да бъдем чисти пред съвестта си и да не опорочаваме наградата.

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: Аз също много уважавам г-н Маринов, но мисля, че много по-коректно и по-достойно е да заявя защо съм си положил подписа под предложението и защо имам преки впечатления от работата на целия персонал на ЦДГ „Слънце” и на ОУ „Бачо Киро”, отколкото да се крия зад някакви общи хвалебствени и заучени фрази.

Що се отнася до втората част на изказването му, аз, като юрист, обичам да чета нещата между редовете и по така направеното предложение на комисията, виждам, че не е спазена някаква хронология като входящ номер например. Ако предложенията бяха подредени по някакви критерии, биха следвали някаква логика, например по реда на подаването. Така например ОУ „Бачо Киро” е с входящ номер 1686, на второ място е Езикова гимназия е с входящ номер 1685. ЦДГ „Слънце” - № 1681, ЦДГ „Соня” е с № 1680. Значи комисията все пак е приложила някакви критерии, за да подреди по този начин предложенията си. Аз се доверявам на специалистите, защото на тях това им е работата, те от това разбират.

Споделям напълно мнението на г-н Трифонов, че тези награди трябва да бъдат гласувани единодушно от всички колеги и не трябва да има каквото и да е разминаване между нас.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Ако питате мен, не е важно на кого къде учат децата, а ако има как на всички номинирани да дадем наградите, ще е най-добре. Но аз си мисля, че опорочаването на наградата е направено от тази комисия, която е направила предложението. Ние нямаме нито едно изречение срещу всяко име какво представлява този учител и ние в момента на сляпо трябва да гласуваме тази награда. Утре ще ме питат колеги, граждани: „На кого дадохте наградата?”. Аз даже не го познавам. Поне няколко думи, биографична справка – какво точно е направил. Ние ще излезем от тук и не знаем за кого сме гласували. Искам някаква обосновка на това решение, което се предлага.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Всички документи, които комисията е гледала, ги има в наличност и който е имал желание, е можел да ги разгледа.

Г-н МИРОСЛАВ МАРИНОВ: Дупликата ми е към г-н Илчев, който казва, че основанията му да подкрепи това, са, че познава екипите на съответната детска градина и на съответното училище. Аз бих го попитал: „а познавате ли екипите на другите, които са номинирани?”

И второ, никъде не е записано как са подредени. Дали това са номинации, подредени по ред на номинирането, или просто са изброени. Така че според мен, така както е записано, те са подредени на случаен принцип.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Аз мисля, че е най-добре да дадем думата на проф. Харалампиев, защото той е участвал в комисията и може да ни даде информация.

Г-н МИХАИЛ ХАРАЛАМПИЕВ: Вероятно ще имаме дебат след моето изказване, но аз бих ви посъветвал да послушате това, което ще ви кажа, защото и съм доайен на ВТОС, и имам изключително голям опит в образователната система. Очевидно е, че като млада награда, която ние учредихме скоро, и като учредители на тази награда и приемайки статут за присъждането й, някои от нещата ние не сме догледали и ето защо сега се получават и основателни, и неоснователни въпроси.

Що се отнася до онова, което българският народ казва „дърпане на чергата към себе си”, под една или друга форма от позицията на нашата интелигентност ние ще го преодолеем. Въпросът на г-н Тюфекчиев е основателен: действително това двустепенно приемане и присъждане на наградата, не е много добре обмислено. Ние днес ще вземем някакво решение, но за в бъдеще, за да протичат гладко нещата, трябва да помислим. Спомена се: „този който е предал първи, значи той е първенец” – не е това. Все пак комисията разгледа редица документи: сертификати, дипломи, предложения и т.н. и действително сме поставили кандидатите под една номерация, без да казваме, че това е обезателно на първо място. Но все пак, щом е сложено на първо място, ясно е. Една детска градина има само един кандидат за учител на годината, а онези, които са по четири, с оглед да не се обиждат хората, ние ги поставихме в тази хронологическа последователност - едно, две, три, четири. Всички тези таблици, всички документи ги има, разгледани са. Може би това нещо трябваше да бъде рефлектирано в съответен документ, за да могат действително хората, които сега ще гласуват, да кажат: „Аз гласувам не за анонимен човек”, както сега се подхвърля.

В случая депутатът Мариана Бояджиева я няма, Михаил Харалампиев е тук и той е виновен за всичко – така излиза. Ние бяхме осем души в тази комисия. Не искам да казвам кой как е гласувал, това се знае.

Моля ви да се изслушат мненията на хората, които са в тази зала, и ако се счете, че нещо на основание на този статут, който ние приехме, не е доогледано, нека да решим въпроса тук „со кротце, со благо”, а не да се обвиняваме. Г-н Илчев каза, че предложението е на Бояджиева. То не е нейното, а на всички, които сме се подписали. И би следвало и тези хора да бъдат поканени тук и те да присъстват. Виждам, че г-жа Игнатова е тук и тя може би ще вземе отношение.

Нека да направим така, че да помислим да изгладим този статут, за да не се получават тези недоразумения. И още едно предложение правя: трябва поне с един месец по-рано да започне процедурата по тази награда. Поне една седмица по-рано ВТОС да разгледа тази награда. И всичко ще бъде спокойно. Хората ще могат да се запознават и да изказват своето мнение.

Онези колеги, които се чувстват лично засегнати и имат мнение, че аз съм влиял по някакъв начин, да си изчистят собственото си съзнание, защото аз не съм такъв човек.

 

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: В това предложение, което прави г-н Харалампиев няма лошо, аз също го подкрепям, но то трябва да бъде заложено в статута. Например: 1-2 месеца преди 24 май да има предложения и да има време да се обсъдят.

Аз искам да обърна внимание и на друго: спомняте си, когато ние гласувахме състава на комисията и статута. Още с това гласуване ние сме дали доверие на тази комисия, така че сега да имаме съмнения, че едва ли не са правили нещо субективно, не би трябвало.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Няма съмнение в момента. Нито в работата на проф. Харалампиев, нито в работата на цялата комисия. Искаме като гласуваме, да знам, че това е обективното и кое е.

Г-жа ПЕТЯ ИЛИЕВА: Въпреки многото емоции, аз съм убедена, че всички искаме да бъдем максимално обективни. Аз не съм нито юрист, нито преподавател, но мисля, че имам известен опит в администрацията и съм убедена в това, че колегите, които са работили – както от ОА, така и от ОС, са създали някакви критерии. И това е начинът. И нека да ни убедят, след като имат критерии, има материали – по какви критерии са предложили: този на първо място, този на второ, този на трето. Ние няма как да познаваме всички, ние ще познаваме едно-две или дори никое училище. Аз искам да чуя обективните критерии, по които са класирани. Например: „ЦДГ „Соня” на първо място за тези и тези награди”, защото… Всички са оценени по тези критерии: този първи, този втори, този трети”.

Г-н ДРАГОШ МЕТОДИЕВ: Самата награда се казва „Свети Патриарх Евтимий Търновски” и ако тази знатна личност ни види отгоре с какво се занимаваме и как делим училищата, ще стане смешно.

Моето предложение е следното: моля ви да дадем награда на всички написани, понеже нямаме ясни критерии; никой не ги е написал. Нека за тази година да няма борба за първо, второ и трето място. Дайте на всички училища, всяко едно от тях заслужава.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Протестирам! Вие обявихте преди малко реда на изказване на общинските съветници, но не го спазвате.

Искам да кажа пет неща, защото тук се поставя под въпрос не само моята лична компетентност като член на Комисията по образование, а компетентността на цялата комисия. Не знам за какво спорим. Нека да прочетем какво пише: „Комисията, но не по образование и наука, предлага на ПК по ОНК следните номинации”. Не класация, номинации. „ПК по ОНК единодушно предлага на ВТОС” кои да вземат наградата за 24 май. И тук една поредица от хора ни обясняват, че ние, в комисията, не знаем коя е Лидия Прокопова и коя е еди-коя си. Вие знаете ли лекарите в този Общински съвет, знаете ги, но знаете ли професионалните качества на всеки от тях? Само лекарите знаят кой лекар какво може. Да ни казвате, че ние, осем човека в комисията, която единодушно е гласувала, на тъмно приемаме решение и класираме за еди-кого си, лично за мен е обида.

Г-жа ПЕНКА ИГНАТОВА – директор на Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт”: Съжалявам, че точно тази награда, за която хвърлихме толкова труд и с такова желание направихме предложението и изготвихме статута, предизвиква такива дебати. Аз събрах повече от 30 главни учители преди да направим статута. Всички учители казаха: „Няма значение кой ще бъде и кой колектив, важното е, че на 24 май ще се говори за учителството в община В. Търново”.

По отношение на изработените критерии - не е вярно, че няма критерии. Ето Статута, който вие сте приели, в точка 3, раздел 3 са критериите. Те са ясни. Те отново са разглеждани и обсъждани от повече от 25 главни учители заедно с всички директори в община В. Търново.

По отношение на „работата на тъмно”, ви казвам, че е на светло. Аз нямам право да вземам страна. За мен всички учители – детски, начални, прогимназиални и гимназиални, всички детски градини и училища работят перфектно. Всички наистина заслужават тази награда. Само ние ли - в община В. Търново, не можем да присъдим награда? В комисията ние работихме повече от шест часа и тогава направихме работни карти. Ето ги в чернова, както сме работили с тях. Подписани са от всички членове на комисията. Те са по критерии, отговарящи на критериите, приети от вас съобразно статута. Комисията се състои от 7 члена, с председател г-жа Мариана Бояджиева, членове проф. Харалампиев, Пенка Игнатова – като директор на Дирекция „Образование”, Юлия Ангелова – главен експерт в Дирекция „Образование”, г-жа Розалия Личева – началник на РИО, Боянка Димитрова – главен експерт в РИО. Комисия, която шест часа работи, която огледа всички документи, сертификати. Ние звъняхме по телефона, за да питаме кандидатите: „Имате ли такива документи?”. И сме посочили: „Да, има документ, но не е приложен”.

Повярвайте ми, такава отговорна работа, която положихме и съм готова да размножа тези материали и да ви пусна всички протоколи, за да прочетете за всеки какви документи е имало за всеки, какво сме отразили, какви са били мотивите ни, за да ги подреди след това тази експертна комисия по този начин.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Това, което сте подредили като номерация има ли някаква тежест, или всеки се състезава наравно?

Г-жа ПЕНКА ИГНАТОВА: Нашата комисия не е в правото си да класира. Каквото и да кажа, аз ще взема страна. Аз нямам право като ръководител да вземам страна.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Трябва да направим уточнение: дали е класация или номинация. Според мен класация е подреждане: едно, две, три - на първо място е най-добрият. Щом е номинация, това означава, че всеки има шанс да стане първи.

Г-н ИВАН АЛЕКСАНДРОВ: На практика имаме тристепенно гласуване. Първо: всички тези училища и учители са предложени от училищното ръководства или училищните настоятелства. Всички тези номинации са обсъдени в тази нарочна комисия, в която участват експерти. Експертите са достатъчно уважавани личности във В. Търново. Имаме предимството, че в комисията участва и ръководителят на РИО. От тази комисия получаваме номинациите. От този момент в работата на комисията, която беше председателствана от г-н Харалампиев, участват колеги от всички групи. След като тези хора участваха в работата на комисията, те се подписаха под тези предложения. Затова ви моля: да следваме тази логика, да пристъпим към гласуване на това предложение, което е входирано в момента в ВТОС. Ако някой е искал да променя нещата, е имал възможността да участва в работата на нашата комисия по ОНК или чрез неговия представител от групата да внесе нещо различно.

Аз ви предлагам и това, което казва Михов: уважете ни като хора, като комисия, комисия, в която участваха хора от всички групи. Така че нека повече да не коментираме този факт, за да не опорочим самата награда в навечерието на най-светлия български празник. Спомнете си варианта, когато ние гласуваме наградата за студент на годината - имаме една комисия, която също е оторизирана и ние не подлагаме на коментар предложението й, а се доверяваме на нейното предложение. Затова отново казвам: доверете се на комисията!

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Ако попитате хората от комисията: „Еди-кой си човек колко човека има класирани на олимпиада?”, няма да може да ми отговори, защото не го познава.

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: 40 минути вече се въртим в омагьосан кръг. Логично е, че това, което комисията от експерти е предложила, не е класация, а е номинации. Освен това, ако това беше класация, това щеше да обезсмисли събирането на ПК по ОНК. Съответната комисия щеше да го е решила. Защо продължаваме да спорим и толкова ли некадърни ще се покажем, че да не можем да разберем нещо съвсем ясно?

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Спомена се, че в случая е налице тристепенно гласуване. Като говорим за комисии, трябва да ни бъде ясно, че са няколко комисии. Има комисия, назначена със заповед на кмета, в която има експерти. В нея председател е заместник-кметът Ганчо Карабаджаков, членове са Иван Александров, проф. Михаил Харалампиев, Цветан Денев – като председател на Съюза на работодателите, Розалия Личева – началник на РИО и Златина Димитрова. Те сортират номинациите. След това имаме друга комисия с председател Мариана Бояджиева, членове: проф. Михаил Харалампиев, Юлия Ангелова, Розалия Личева и Боянка Иванова. Те сортират предложенията. Те се свеждат до три. Целта на тези комисии е била да сортират предложенията и те влизат в ПК по ОНК. Тя е съставена от девет общински съветници, които са подредили предложените номинациите.

Предлагам да приемем и да гласуваме предложението на ПК по ОНК и процедурно предлагам да прекратим дебатите и да гласуваме.

Г-н СТЕФАН СТЕФАНОВ: Г-н Александров направи процедурно предложение за прекратяване на изказванията и трябва да гласуваме. Трябваше това да стане преди колегите от СДС да се изкажат.

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: Не съм съгласен с предложението за прекратяване на изказванията.

От целия дебат, който наистина е излишен и е изключително неподходящ с оглед предстоящия светъл празник, разбрах, че май само моите деца са учили във В. Търново и аз само имам интерес. Това – в кръга на шегата.

Второ, аз уважавам институцията Общински съвет, органите на ВТОС, комисиите, колегите, тяхната експертност и всичко, което са свършили дотук и на трите степени на номиниране и класиране на тези учебни заведения, затова аз ще подкрепя това предложение. Именно защото уважавам решението на колегите и тяхното желание и старание да свършат правилно тази задача, която им е поставена като задължение. Ще го направя от уважение към институцията и към предстоящия светъл празник. Наистина мисля, че това е една от наградите, които трябва да бъдат гласувани единодушно и приканвам всички да го направят!

Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението за прекратяване на дебатите.

Предложението беше прието с 27 „за”, 1 „против” „въздържали се” няма.

Цялото предложение по т. 1 беше подложено на гласуване и прието с 26 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 677

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и т. 10 и т.11 от Статут за наградата на Община Велико Търново в системата на предучилищното и училищно образование „Св. Патриарх Евтимий Търновски”, Великотърновски общински съвет:

 

ПРИСЪЖДА

 

1. Награда на Община Велико Търново „Св. Патриарх Евтимий Търновски” за „Учител на годината” за 2012/2013 година в предучилищното възпитание на Йонка Колева Витанова – Старши учител в ЦДГ „Соня“ гр. Велико Търново;

2. Награда на Община Велико Търново „Св. Патриарх Евтимий Търновски” за „Учител на годината” за 2012/2013 година в начален етап на образование на Сена Трифонова Димова – Главен учител в СОУ „ Емилиян Станев“ гр. Велико Търново;

3. Награда на Община Велико Търново „Св. Патриарх Евтимий Търновски” за „Учител на годината” за 2012/2013 година в прогимназиален етап на образование на Антоанета Аврамова Палангурска – Старши учител по история и цивилизация в СОУ „ Емилиян Станев“ гр. Велико Търново;

4. Награда на Община Велико Търново „Св. Патриарх Евтимий Търновски” за „Учител на годината” за 2012/2013 година в гимназиален етап на образование на Красимира Димитрова Губеркова – Старши учител по френски език в ЕГ „ Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Велико Търново;

5. Награда на Община Велико Търново „Св. Патриарх Евтимий Търновски” за „Колектив на годината” за 2012/2013 година в областта на предучилищното образование на ЦДГ „Здравец“ гр. Велико Търново;

6. Награда на Община Велико Търново „Св. Патриарх Евтимий Търновски” за „Колектив на годината” за 2012/2013 година в областта на училищното образование на ОУ „Димитър Благоев“ гр. Велико Търново;

 

Г-н МАРИАН КЕНАРОВ: Правилно е да се изписва „Свети Евтимий Патриарх Търновски”, а не както е в материала. Това трябва да се коригира.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Основният аргумент беше, че трябва да се каже по нещо за всеки учител.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Най-важното е, че се обединихме около тази идея, която е хубава и може би следващия път ще я доизчистим.

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: Но остава сянка на съмнение.

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Определяне носител на награда „24 май” на Община Велико Търново за завършен гимназиален етап на обучение, Вх. № 1730/20.05.2013 г.

 

Г-н ИВАН АЛЕКСАНДРОВ: Вземам отношение като член на Комисията, която е гласувала наградата да бъде присъдена на Александра Шишкова. От материалите, които са представени, основният аргумент, по който превъзхожда другия кандидат, е това, че е участвала няколко пъти в национални олимпиади и международни конкурси. Наградите, които е получила Александра, участието в олимпиади - национален кръг, присъждането на стипендия от Американска фондация за България през 2009 г. бяха аргументите на комисията.

Документите на другия кандидат от гимназията по туризъм не бяха окомплектовани в пълния им вид и той нямаше участие в национален кръг на олимпиада.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Именно това имах предвид по предишната точка - това, което направи г-н Александров по тази точка. Да имаме информация за тези хора, защото така все едно гласуваме за круши и банани, а всъщност ние гласуваме за хора, които са достойни.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Може би за догодина ще мислим протоколът на комисията да бъде по-подробен и там да има тези неща.

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: Подкрепям Петко Тюфекчиев. Ето по този начин се прави предложение – мотивирано. Така трябваше да бъде и по предходната точка - с тези критерии, които видях сега.

Г-н МИХАИЛ ХАРАЛАМПИЕВ: Във връзка с индивидуалните награди: онова, което каза г-н Иван Александров по отношение на Александра Шишкова - това е един пример как училищното ръководство представя своя кандидат, докато другото училищно ръководство беше представило само едно листче.

Моето предложение е към хората, които организират тази номинация: за следващата година да извършат една по-продължителна разяснителна работа, да има информационен документ за това как да се оформят документите, за да може в комисията да се работи по-леко.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Предлагам да прекратим дебатите и да преминем към гласуване.

 

Предложението за прекратяване на дебатите беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

Предложението по т. 2 беше подложено на гласуване и прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 678

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 11 от Статута на Награда „24 май“ на Община Велико Търново за завършен гимназиален етап, Великотърновски общински съвет:

 

ПРИСЪСЖДА НАГРАДА „24 МАЙ“ на

 

Александра Милкова Шишкова – ученичка от Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ – Велико Търново

 

Заседанието беше закрито в 18.45 часа.

        

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

ТОДОР ТОДОРОВ          

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  

 

РУМЕН ДИМИТРОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

МИРОСЛАВ МАРИНОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

СТЕФАН СТЕФАНОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

ДИЛЯНА МИЛЕВА

ПРОТОКОЛИРАЛ