Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 44 от 30.05.2013 г. Решение № 680

Решение № 680

Препис-извлечение от Протокол № 44

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.05.2013 година

 

ОТНОСНО: Промени по приходната и разходната част на бюджета към 30.04.2013 година и по Инвестиционната програма на Община В. Търново за 2013 година

 

РЕШЕНИЕ № 680

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети, Великотърновски общински съвет реши:

1. Утвърждава промените по приходната и разходната част на бюджета към 30.04.2013 година и по Инвестиционната програма на Община В.Търново за 2013 година /Приложение №1/, както следва:

 

І. ПО БЮДЖЕТА

ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"

І. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

2. Неданъчни приходи

§§

 

ІІ тр.

Приходи и доходи от собственост

2400

 

-5 055

- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция, в т.ч.:

2404

300

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

300

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

2405

-5 358

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-5 358

- прих.от лихви по тек.банкови сметки

2408

3

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

3

Общински такси

2700

 

1 790

За ползване на общежития и други по образованието

2708

1 790

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

1 790

Други неданъчни приходи

3600

 

2 339

- Получ. застр. обезщетения, в т.ч.:

3611

2 183

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

2 183

- Други неданъчни приходи

3619

156

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

156

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

3700

 

-611

- Внесен ДДС

3701

-515

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

3701

-515

- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.

3702

-96

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

3702

-96

Помощи за дарения и др.суми

4500

 

3 327

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

4501

3 327

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

3 327

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

 

1 790

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

 

1 790

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ:

 

1 790

ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

2. Неданъчни приходи

§§

 

ІІ тр.

Приходи и доходи от собственост

2400

 

173

- прих.от прод.на у-ги, стоки и продукция, в т.ч.:

2404

70

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

70

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

2405

24

-Дирекция "Култура и туризъм"

24

- прих.от лихви по тек.банкови сметки

2408

79

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

79

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

3700

 

-94

- Внесен ДДС

3701

-70

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

3701

-70

- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.

3702

-24

-Дирекция "Култура и туризъм"

3702

-24

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

 

79

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

 

79

ІІІ. ТРАСФЕРИ ОТ/ЗА БЮДЖ. И

ИЗВЪНБЮДЖ. С/КИ

§§

 

ІІ тр.

- вътр. трансф.в системата на първост.р-л

6109

 

0

- Община Велико Търново

6109

-691

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

6109

1 372

-ОП "Общинско кабелно радио - ВТ"

6109

6 000

-ОП "Пазари"

6109

-7 881

- Група кметства Килифарево

6109

1 200

Трансфери от/за държавни предприятия, включени в консолидираната фискална програма

6400

 

2 500

получени трансфери /+/

6401

 

2 500

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

6401

2 500

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:

 

 

 

 

2 500

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

2 579

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ:

 

 

 

 

4 369

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

1. Функция 3 Образование

1 790 лв

- в т.ч.:

Дирекция "Образование и наука"

1 790 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

1 790 лв

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

1. Функция 1 Общи държавни служби

476 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

476 лв

2. Функция 3 Образование

3 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Образование и наука"

3 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:

 

 

479 лв

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

1. Функция 1 Общи държавни служби

-78 352 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

-79 552 лв

Група кметства Килифарево

1 200 лв

2. Функция 3 Образование

9 569 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

5 621 лв

Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"

3 948 лв

3. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

1 512 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

             подпомагане и заетостта

1 512 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

1 512 лв

4. Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване

   на околната среда

78 040 лв

Група 1 Жилищно строителство и БКС

60 040 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

60 040 лв

Група 2 Опазване на околната среда

18 000 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

18 000 лв

5. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

43 867 лв

Група 2 Физическа култура и спорт

31 376 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

31 376 лв

Група 3 Култура

12 491 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

6 491 лв

ОП "Общинско кабелно радио ВТ"

6 000 лв

6. Функция 8 Икономически дейности и услуги

-52 536 лв

Група 3 Транспорт и съобщения

-44 655 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-44 655 лв

Група 6 Други дейности по икономиката

-7 881 лв

- в т. ч.:

ОП"Пазари"

-7 881 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

2 100 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

2 579 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

 

 

 

4 369 лв

 

2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2013 година, съгласно Приложение 1 към настоящото решение.

 

3. На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общинските бюджети, Великотърновски общински съвет възлага на Кмета на Община Велико Търново след получаване на финансирането от Агенцията за хода с увреждания във връзка с проекта за приспособяване и оборудване на работни места за лица с трайни увреждания, да отрази служебно промените по бюджета и Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2013 година, като 4 954 лева са осигурени от бюджета на Министерство на труда и социалната политика под формата на получен трансфер, а 2 246 лева да бъдат от собствени бюджетни средства на РНБ „П. Р. Славейков”.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (680_PredlojeniaBudget.pdf)680_PredlojeniaBudget.pdf[Приложение №1]138 Kb