Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 44 от 30.05.2013 г. Решение № 681

Решение № 681

Препис-извлечение от Протокол № 44

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.05.2013 година

 

ОТНОСНО: Издаване на Запис на заповед от Община Велико Търново в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор № 04/223/000246 от 11.04.2013 г. по мярка 223 – „Първоначално залесяване на неземеделски земи“ за Проект „Първоначално залесяване на неземеделски земи“, сключен между Община Велико Търново и ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция.

 

РЕШЕНИЕ № 681

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

1. Упълномощава Кмета на Община Велико Търново да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция в размер на668, 47 лв. /сто петдесет и седем хиляди шестстотин шестдесет и осем лева и четиридесет и седем стотинки/ за обезпечаване на 110 % от заявения размер на авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 04/223/000246 от 11.04.2013 г. по мярка 223 – „Първоначално залесяване на неземеделски земи“ за Проект „Първоначално залесяване на неземеделски земи“, сключен между Община Велико Търново и ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да подготви необходимите документи за получаване на авансово плащане по договор № 04/223/000246 и да ги представи пред ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция.

 

Приложение: I: Запис на заповед, утвърден от Договарящия орган

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ