Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 44 от 30.05.2013 г. Решение № 687

Решение № 687

Препис-извлечение от Протокол № 44

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.05.2013 година

 

ОТНОСНО: Покана от Съвета на Директорите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” - АД, гр.Велико Търново с ЕИК 104510514 за свикване на редовно Общо събрание на акционерите/ОСА/ на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” - АД, гр.Велико Търново с ЕИК 104510514 на 20.06.2013г.

 

РЕШЕНИЕ № 687

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка чл.221 от ТЗ, чл. 2 и чл. 37 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет възлага на представителя на Община Велико Търново в редовното Общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” - АД, гр.Велико Търново на 20.06.2013г. да гласува съобразно дневния ред, както следва:

По т.1 от дневния ред – да се гласува „за”.

По т.2 от дневния ред – да се гласува „за”.

По т.3 от дневния ред – да се гласува „за”.

По т.4 от дневния ред – да се гласува „за”.

По т.5 от дневния ред – да се гласува „за”.

По т.6 от дневния ред – да се гласува „против”.

По т.7 от дневния ред – да се гласува „за”.

По т.8 от дневния ред – да се гласува „за”.

По т.9 от дневния ред – да се гласува „за”.

По т.10 от дневния ред – да се гласува „за”.

По т.11 от дневния ред – да се гласува „против”.

По т.12 от дневния ред – да се гласува „против”.

По т.13 от дневния ред – да се гласува „против”.

 

Възлага на представителя на Община Велико Търново да подготви доклад и внесе информация за взетите решения по всички точки от дневния ред на 21.06.2013г. /следващия ден/ след проведеното редовно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” - АД, гр.Велико Търново 20.06.2013г.  

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ