Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 44 от 30.05.2013 г. Решение № 692

Решение № 692

Препис-извлечение от Протокол № 44

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.05.2013 година

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на т. 10 от решения №№ 365,409,410,411, 464,465, 466/2012 г. и 521,522,523,616,617/2013 г. на Великотърновски общински съвет

 

РЕШЕНИЕ № 692

 

На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, във вр. с чл.4, ал.4 от ЗПСК и чл.10,т.6 от Правилника за дейността на ОбАП, Великотърновски общински съвет:

 

1 Отменя т.10 на решения №№ 365,409,410,411,464,465,466/2012 г. и 521,522, 523, 616,617/2013 г. на Великотърновски общински съвет и създава нова т.10 към същите със следното съдържание :

10. В случай на неявяване на купувачи и за обявения повторен търг, да се проведат последващи поредни търгове на 28-я ден след обявената датата за съответния повторен търг, при условията на настоящото решение, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда в първия следващ работен ден.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ