Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 44 от 30.05.2013 г. Решение № 693

Решение № 693

Препис-извлечение от Протокол № 44

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.05.2013 година

 

ОТНОСНО: Намаляване на началните цени за продажба на общински нежилищни имоти , находящ се в Западна промишлена   зона и Гаров район на гр. Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 693

 

На основание чл.4 ,ал. 4 ,чл. 31,ал.1 и чл. 32,ал.3,т.1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал.5,т.1 от ЗДДС, чл. 5 ,6 и 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите и във връзка с решения №№ 196/ 19.04.2012 г. ,197/ 19.04. 2012 г. и 351 /13.09.2012 г. на Общински съвет-В. Търново , Великотърновски общински съвет:

1.Намалява с 40 (четиридесет) на сто приетите с решения № 197/19.04. 2012 г. и № 351/ 13.09.2012 на ВТОбС начални цени и определя нови начални цени за продажба на общински нежилищни имоти,представляващи :

а) за „ Незастроен поземлен имот с идентификатор №10447.501. 169 по КККР на гр. В. Търново, целият с площ от 7213 кв.м., за който имот е отреден УПИ ІІ - ” за складова база на „Електроснабдяване” от кв.2 по ПУП-ПР на гр. В. Търново, Западна промишлена зона - 115 296 лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС;

б) за „Незастроен поземлен имот с идентификатор 10447.512.109 по КККР на гр.В. Търново, целият с площ от 1 370 кв.м., за който имот е отреден УПИ ХІІ - ”за производствени и складови дейности” от кв.170 по ПУП - ПР на гр.В. Търново, Гаров район” – 34 464 лева , в която не е включена стойността на дължимия ДДС.

Сделките се облагат с ДДС .

2.Намалява с 35 (тридесет и пет) на сто приетата с решение № 196/19.04.2012 година на ВТОбС начална цена и определя нова начална цена в размер на 104 540 лева (без ДДС) за продажба на общински нежилищен имот, представляващ : „Незастроен поземлен имот с идентификатор №10447.501.4 по КККР на гр.В. Търново, целият с площ от 6 158 кв.м., за който имот е отреден УПИ І - ”за производствени и складови дейности” от кв.2 по ПУП-ПР на гр.В.Търново, Западна промишлена зона”.

Сделката се облага с ДДС .

3. Определя начин за продажба на посочените в т. 1 и т.2 обекти чрез публичен търг с явно наддаване, при стъпка на наддаване, както следва : за имота по т.1 – 11 200 лева ; за имота по т.2,буква „а” – 5 800 лева ; за имота по т.2 ,буква „б” –1 800 лева ; за имота по т.2 ,буква „в” – 10 400 лева .

3. Търговете да се проведат при следните условия : дата на търга – на 21-я ден след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник" , като в случай че 21-я ден съвпада с неработен ден търгът ще се проведе в първия следващ работен ден ; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - стая 419 в сградата на Община Велико Търново .

4. Утвърждава тръжна документация и договори за продажба за горепосочените обекти. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация за отделен обект в размер на 300 лева (с ДДС). Цената на тръжната документация да се заплаща по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава след представяне в Общинска агенция за приватизация на документ за извършено плащане - стая 419 в сградата на Община В. Търново, всеки работен ден и до 10,00 ч. на деня, предхождащ датата на търга.

5. За допускане до участие в търговете кандидатите да внесат депозит както следва: за имота по т.1,буква „а” – 34 600лева; за имота по т.1,буква „б” – 10 350 лева; за имота по т. 2 – 31 360 лева

Депозитът да бъде внесен по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново,   BIC код SOMB BGSF - всеки работен ден и до 16,00 ч. на деня , предхождащ датата на търга.

6. Заплащането на договорените цени и сключването на договори за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

За обектите се допуска и разсрочено плащане при условията посочени в чл.3,т. 6 на Методиката за подготовка на приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси, сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол в община Велико Търново.

7. Срок за оглед на обектите - всеки работен ден и до 12,00 часа на деня, предхождащ датата на търга. Срок за подаване на документи за участие в търговете - всеки работен ден и до 17,00 ч. на деня, предхождащ датата на търга, в ст. 419 от сградата на Община В.Търново .

8. Възлага на ОбАП да организира приватизационните сделки за обектите по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

9. При неявяване на купувачи, повторни търгове да се проведат 14 дни след датата на съответния търг, при същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден.

10. В случай на неявяване на купувачи и за обявените повторни търгове, да се проведат последващи поредни търгове на 28-я ден след обявената датата за съответния повторен търг, при условията на настоящото решение, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда в първия следващ работен ден.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ