Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 44 от 30.05.2013 г. Решение № 694

Решение № 694

Препис-извлечение от Протокол № 44

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.05.2013 година

 

ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот

 

РЕШЕНИЕ № 694

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 г. недвижим имот частна общинска собственост:

- нива, /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, представляваща поземлен имот №027065 по плана за земеразделяне на с. Големаните, кметство Килифарево, община Велико Търново, с площ 4,100 дка, ІV категория, местност „Под усоито”, землище с. Големаните, актуван с АОС №5586/31.01.2013 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, както следва:

- нива, /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, представляваща поземлен имот №027065 по плана за земеразделяне на с. Големаните, кметство Килифарево, община Велико Търново, с площ 4,100 дка, ІV категория, местност „Под усоито”, землище с. Големаните, актуван с АОС №5586/31.01.2013 г.

3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

- за поземлен имот №027065 по плана за земеразделяне на землище с. Големаните – в размер на 2 130 /две хиляди сто и тридесет/ лева;

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ