Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 44 от 30.05.2013 г. Решение № 695

Решение № 695

Препис-извлечение от Протокол № 44

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.05.2013 година

 

ОТНОСНО: Сключване на договор за наем

 

РЕШЕНИЕ № 695

 

1. На основание чл.17 ал.1 т.1 и чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет дава съгласие за сключване на договор между Община Велико Търново и СБАЛПФЗ „Д-р Трейман Велико Търново” ЕООД за предоставяне под наем на част от недвижим имот, намиращ се в гр. Велико Търново, ул. „Христо Караминков” №19, а именно:

- част от сутерена на сградата с обща застроена площ в размер на 59,79 кв.м., с предназначение – архив;

- част от първи етаж на сградата с обща застроена площ в размер на 39,65 кв.м., с предназначение – център за работа с граждани;

- част от трети етаж на сградата с обща застроена площ в размер на 238,48 кв.м., с предназначение – административни офиси;

за нуждите на отдел „Местни данъци и такси”, Дирекция „Бюджет и финанси” при Община Велико Търново, срещу наемна цена в размер на 1 200 лева месечно за срок от десет години.

2. В случай на предсрочно прекратяване на договора от страна на наемодателя, стойността на извършените разходи за ремонти и подобрения следва да бъде възстановена на Община Велико Търново пропорционално на периода на ползване.

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи договор за наем за обекта по т.1 при спазване разпоредбите на действащото законодателство и настоящото решение.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ