Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 44 от 30.05.2013 г. Решение № 696

Решение № 696

Препис-извлечение от Протокол № 44

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.05.2013 година

 

ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно ползване на част от имот частна общинска собственост.

 

РЕШЕНИЕ № 696

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 г. част от недвижим имот частна общинска собственост с административен адрес гр. Велико Търново, ул. „Георги Мамарчев” №13.

2. На основание чл. 39 ал. 4 от Закона за общинска собственост и чл. 59 ал. 4 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 10 (десет) години върху част от недвижим имот частна общинска собственост с административен адрес гр. Велико Търново, ул. “Георги Мамарчев” №13, представляващ: самостоятелен обект в сграда с идентификатор №10447.508.502.1.2 по КККР на гр. Велико Търново, който самостоятелен обект е разположен в сграда №1, построена в поземлен имот с идентификатор №10447.508.502, със самостоятелен вход от ул. „Георги Мамарчев”, с предназначение на самостоятелния обект: за делова и административна дейност, масивна конструкция, построен 1985 г., на две нива, както следва:

- ниво 1 със ЗП 46 кв.м., състоящо се от сутерен – склад, баня и тоалетна, стая, помещение с умивални и стълбище; І етаж – изложбена зала и стълбище;

- ниво 2 със ЗП 81 кв.м., състоящо се от втори етаж – три броя канцеларии, коридор, тоалетна и стълбище;

в полза на Международен съвет на самодейните средища с адрес София, ул. „Нишава”, №61, представляван от Председателя Надежда Савова.

3. Възлага на Кмета на Общината да осъществи необходимите действия за предоставяне на горепосочения имот, при условия и ред, съгласно нормативните изисквания и да сключи договор за безвъзмездно ползване на имота.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ