Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 44 от 30.05.2013 г. Решение № 697

Решение № 697

Препис-извлечение от Протокол № 44

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.05.2013 година

 

ОТНОСНО: Безвъзмездно прехвърляне на собственост по чл. 54 от ЗДС

 

РЕШЕНИЕ № 697

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 34 ал.1 предложение трето от ЗОС, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат инициирани и проведени процедури съгласно изискванията на чл. 54 от ЗДС за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост от Държавата чрез Областен управител на Област Велико Търново към Община Велико Търново на следните недвижими имоти:

- поземлен имот №10447.21.372 по КККР на гр. Велико Търново, с площ от 23,701 дка, земеделска земя, предоставен в управление на Министерство на отбраната. За имота е съставен акт за частна държавна собственост №3725/28.07.2011 г.

- поземлен имот №10447.506.320 по КККР на гр. Велико Търново, с площ от 24,817 дка, складов район, предоставен в управление на Министерство на отбраната. За имота е съставен акт за публична държавна собственост №1536/01.03.2013 г.

- поземлен имот №10447.506.321 по КККР на гр. Велико Търново, с площ от 7,146 дка, казармен район, предоставен в управление на Министерство на отбраната. За имота е съставен акт за частна държавна собственост №3808/07.03.2012 г.

- поземлен имот №10447.506.322 по КККР на гр. Велико Търново, с площ от 12,709 дка, казармен район, предоставен в управление на Министерство на отбраната. За имота е съставен акт за частна държавна собственост №3809/09.03.2012 г.

- поземлен имот №10447.506.323 по КККР на гр. Велико Търново, с площ от 2,67 дка, складов район, предоставен в управление на Министерство на отбраната. За имота е съставен акт за публична държавна собственост №1537/01.03.2013 г.

- поземлен имот №10447.34.36 по КККР на гр. Велико Търново, с площ от 4,992 дка, складов район, предоставен в управление на Министерство на отбраната. За имота е съставен акт за публична държавна собственост №1538/01.03.2013 г.

- поземлен имот №10447.505.85 по КККР на гр. Велико Търново, с площ от 8,848 дка, складов район, предоставен в управление на Министерство на отбраната. За имота е съставен акт за публична държавна собственост №1402/27.03.2013 г.

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими действия по провеждане на процедура съгласно изискванията на чл.54 от ЗДС.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ