Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 44 от 30.05.2013 г. Решение № 698

Решение № 698

Препис-извлечение от Протокол № 44

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.05.2013 година

 

ОТНОСНО: Безвъзмездно прехвърляне на собственост по чл. 54 от ЗДС

 

РЕШЕНИЕ № 698

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 34 ал.1 предложение трето от ЗОС, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат инициирани и проведени процедури съгласно изискванията на чл. 54 от ЗДС за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост от Държавата чрез Областен управител на Област Велико Търново към Община Велико Търново и съответното преотреждане на следния недвижим имот:

- незастроен урегулиран поземлен имот ІІІ /три римско/ от строителен квартал 213 /двеста и тринадесет/ по ПУП на гр. Велико Търново, с площ от 1 518 /хиляда петстотин и осемнадесет/ кв.м., отреден „за арх. разкопки”, предоставен в управление на Министерство на културата. За имота е съставен акт за публична държавна собственост №2956/26.10.2006 г.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими действия по провеждане на процедура съгласно изискванията на чл.54 от ЗДС.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ