Начало Наредби Действащи наредби СТАТУТ на Академична награда на Община Велико Търново

 СТАТУТ

 

на Академична награда на Община Велико Търново

 

ЦЕЛ

Чл.1 Наградата се присъжда с цел стимулирането и подпомагането на млади специалисти в началото на тяхната професионална реализация, както и утвърждаването на гр.Велико Търново като притегателен научен и образователен център.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.2 Наградата се присъжда ежегодно по повод 8 декември – Празника на българската студентска младеж.

Чл.3 Наградата е парична, в размер на левовата равностойност на 5000 евро.

Чл.4 Средствата се осигуряват от бюджета на Община Велико Търново

Чл.5 Общинският Съвет взема решение за присъждането на Наградата на извънредна сесия, непосредствено преди Студентския празник.

Чл.6 Наградата се връчва от Кмета на Община Велико Търново на тържествена церемония във ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" по случай 8-ми декември, празника на българската студентска младеж.

Чл.7 На тържествената церемония Председателят на Общинския съвет връчва на наградения препис от решението на Общинския съвет за присъждането на Наградата.

Чл.8 Решението за присъждане на Наградата се вписва в дипломата на притежателя й.

 

КРИТЕРИИ ЗА НОМИНИРАНЕ

Чл.9 Наградата се присъжда на възпитаник на ВТУ "Св.св.Кирил и Методий" редовно обучение, отговарящ на следните условия:

-   на възраст не по-голяма от 30 години;

-   дипломиран през последната учебна година като бакалаври или магистри в едно професионално направление;

-   дипломиран в определения по учебен план срок;

-   с отличен успех от семестриалното следване и отлична оценка от дипломната работа или държавните изпити;

-   с научни, творчески и/или спортни изяви по време на следването;/променен с реш.№19 от 24.11.2011 г./

-   без административни наказания по време на следването".

 

ПРОЦЕДУРА ЗА НОМИНИРАНЕ

Чл. 10 Кандидатурите за Академичната награда на Община Велико Търново се предлагат пред съответните факултетните съвети на ВТУ :

- индивидуално;

- от преподавателите от съответния факултет.

Чл.11 Предложените от факултетните съвети кандидати /до 5 кандидатури, подредени според критериите на Чл.9/ се разглеждат на заседание на петчленна комисия, която ежегодно се избира в състав:

- трима представители на Академичния съвет на ВТУ " Св. Св. Кирил и Методий", определени с решение на Академичния съвет, незаемащи административна длъжност.

- представители на Общинския съвет Велико Търново, определени с решение на Общинския съвет, които не са членове на Академичния съвет на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”.

Чл.12 В триседмичен срок до Тържествената церемония Комисията номинира пред Академичния съвет до трима кандидати за Наградата.

Чл.13 Академичният съвет на ВТУ "Св.св.Кирил и Методий" номинира пред Общинския съвет Велико Търново една кандидатура, мотивирана с писмена обосновка и с препис от протокола от свое заседание в двуседмичен срок преди връчване на Наградата.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                            /Т.Д.Тодоров/