Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 44 от 30.05.2013 г. Решение № 700

Решение № 700

Препис-извлечение от Протокол № 44

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.05.2013 година

 

ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот частна общинска собственост.

 

РЕШЕНИЕ № 700

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС, включва в годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 година недвижим имот общинска собственост, представляващ Корпус 1 от сграда с вход от североизток със застроена площ от 815 кв. м., състоящ се от:

- сутерен: мазе със ЗП 109 кв.м.;

- І-ви етаж: фоайе, стая, стълбищна клетка, салон със сцена, гримьорна, помещение за декори, съблекалня, стая и малък салон, с обща ЗП от 815 кв.м.;

- ІІ-ри етаж: читалня, коридор, склад за книги, стая, фоайе, кинокабина, стая, стълбищна клетка за първи етаж и таван, с обща ЗП от 232,50 кв.м.

попадащ в УПИ ІІІ от кв.67 по РП на с. Плаково, актуван с АОС №5616/14.03.2013 г.

2. На основание чл.39, ал.4 от ЗОС, чл.59 ал.1 и ал.4 от НРПУРОИ, Великотърновски общински съвет дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 /десет/ години върху недвижим имот общинска собственост, представляващ Корпус 1 от сграда с вход от североизток със застроена площ от 815 кв. м., състоящ се от:

- сутерен: мазе със ЗП 109 кв.м.;

- І-ви етаж: фоайе, стая, стълбищна клетка, салон със сцена, гримьорна, помещение за декори, съблекалня, стая и малък салон, с обща ЗП от 815 кв.м.;

- ІІ-ри етаж: читалня, коридор, склад за книги, стая, фоайе, кинокабина, стая, стълбищна клетка за първи етаж и таван, с обща ЗП от 232,50 кв.м.

попадащ в УПИ ІІІ от кв.67 по РП на с. Плаково, актуван с АОС №5616/14.03.2013 г.

в полза на „Народно читалище Просвета – Плаково 1873” с. Плаково, представлявано от Председателя на Настоятелството – Петя Георгиева Кънчева.

3. Всички текущи разходи, както и разходите по поддръжка и ремонт на сградата са за сметка на Читалищното настоятелство.

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия съгласно изискванията на ЗОС и НРПУРОИ.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ