Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 44 от 30.05.2013 г. Решение № 703

Решение № 703

Препис-извлечение от Протокол № 44

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.05.2013 година

 

ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на чл. 29 ал.1 от ЗОЗЗ

 

РЕШЕНИЕ № 703

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие на Николай Стефанов Колев с адрес гр. Велико Търново, ул. „Моско Москов” №13, за промяна предназначението на части от имоти публична общинска собственост, както следва:

- имот №10447.16.101, с НТП: полски път, местност „Козлуджа”, землище гр. Велико Търново, за трасета на кабел за външно елзахранване, водопровод и канал, с дължина на трасето за външно ел. захранване в дадения имот 83 л.м., площ на сервитут – 207 кв.м.;

- имот №10447.520.1344, с НТП: полски път, местност „Козлуджа”, землище гр. Велико Търново, за трасета на кабел за външно елзахранване, водопровод и канал, с дължина на трасето за външно ел. захранване в дадения имот 503 л.м., площ на сервитут – 1 258 кв.м.; дължина на трасето за водопровод в дадения имот 381 л.м., площ на сервитут – 1 524 кв.м.; и дължина на трасето за канал в дадения имот 378 л.м., площ на сервитут – 1 512 кв.м.

във връзка с процедиран проект за подробен устройствен план –план за застрояване за ПИ №10447.520.3921, местност „Козлуджа” в землището на гр. Велико Търново – относно промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – „жилищни нужди”, план-схеми за ЕЛ и ВиК към ПУП, парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура – трасета за външно ел. захранване, водоснабдяване и канализация за ПИ №10447.520.3921. Проектът е разгледан и приет с решение №28 по протокол №5 от 17.04.2013 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново.

Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на решението на Комисията за земеделските земи.

2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.29 ал.3 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на Николай Стефанов Колев с адрес гр. Велико Търново, ул. „Моско Москов” №13, върху имота по т.1, след влизане в сила на ПУП.

3. Николай Стефанов Колев с адрес гр. Велико Търново, ул. „Моско Москов” №13, да извърши за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка /трасе/ на обекта по т.1, а след влизането в сила на ПУП и учредяването на правата по т.2 – и по промяната на предназначението на земята.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ