Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 44 от 30.05.2013 г. Решение № 704

Решение № 704

Препис-извлечение от Протокол № 44

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.05.2013 година

 

ОТНОСНО: Провеждане на процедура по принудително отчуждаване

 

РЕШЕНИЕ № 704

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 г., провеждане на процедура по принудително отчуждаване на част от частен имот - ПИ №1262 от строителен квартал 296 по ПУП на гр. Велико Търново, с цел разширяване на съществуваща улица и осигуряване на нормален транспортен достъп до съседни имоти.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 21 ал.1 от ЗОС, Великотърновски общински съвет дава съгласие за провеждане на процедура по принудително отчуждаване на част от частен имот - ПИ №1262 от строителен квартал 296 по ПУП на гр. Велико Търново, с цел разширяване на съществуваща улица и осигуряване на нормален транспортен достъп до съседни имоти.

3. Определя стойност на справедливото парично обезщетение за провежданото принудително отчуждаване, както следва:

- за 17,34 кв.м. от ПИ №1262 от стр. кв. 296 по ПУП на гр. Велико Търново – в размер на 3 295 /три хиляди двеста деветдесет и пет/ лева;

- за СМР в ПИ №1262 от стр. кв. 296 по ПУП на гр. Велико Търново – в размер на 2 265,16 лв. /две хиляди двеста шестдесет и пет лева и шестнадесет стотинки/;

- за СМР в ПИ №1267 от стр. кв. 296 по ПУП на гр. Велико Търново – в размер на 2 105,03 лв. /две хиляди сто и пет лева и три стотинки/;

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по провеждане на процедура по принудително отчуждаване, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ