Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 44 от 30.05.2013 г. Решение № 706

Решение № 706

Препис-извлечение от Протокол № 44

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.05.2013 година

 

ОТНОСНО: Одобряване проекти за  ПУП - Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура- външни канализационни връзки – Участък № 1 – Колектор „Западна промишлена зона” на гр.Велико Търново, ПУП- Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура- външни канализационни връзки – Участък № 2 – Колектор „Бояджийски чешми” на гр.Велико Търново, ПУП - Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура- външни канализационни връзки – Участък № 3 – Колектор „Дълга лъка” на гр.Велико Търново, ПУП- Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура- външни канализационни връзки – Участък № 4 – Колектор „Опълченска” на гр.Велико Търново към обект : „Интегриран проект за водния цикъл на гр.В.Търново - реконструкция на ПСОВ, реконструкция на канализационна и водопроводна мрежа”

 

РЕШЕНИЕ № 706

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА и чл.129, ал.1 ЗУТ и решение № КЗЗ-05 от 15.04.2013г., точка 4, на Комисията за земеделските земи при Министерство на земеделието и храните, Великотърновският общински съвет одобрява: подробен устройствен план - Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура- външни канализационни връзки – Участък № 1 – Колектор „Западна промишлена зона” на гр.Велико Търново.Трасето на колектора преминава през следните имоти извън регулацията на гр.Велико Търново: ПИ №10447.25.22 – водно течение – р.Янтра, собственост на държавата, ПИ №10447.25.23 - с нов НТП - гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Велико Търново;обща дължина на трасето извън регулация – 84.71 м; подробен устройствен план - Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура- външни канализационни връзки – Участък № 2 – Колектор „Бояджийски чешми” на гр.Велико Търново . Трасето на колектора преминава през следните имоти извън регулацията на гр.Велико Търново: ПИ №10447.25.19 – път ІV клас , общинска публична собственост, ПИ №10447.26.16- с нов НТП - гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Велико Търново , ПИ №10447.26.17 – водно течение – р.Янтра, собственост на държавата, ПИ №10447.25.23 - с нов НТП - гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Велико Търново;обща дължина на трасето извън регулация в този участък – 314.57 м;             подробен устройствен план - Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - външни канализационни връзки – Участък № 3 – Колектор „Дълга лъка” на гр.Велико Търново. Трасето на колектора преминава през следните имоти извън регулацията на гр.Велико Търново: ПИ №10447.25.23 - с нов НТП - гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Велико Търново, ПИ №10447.26.17 – водно течение – р.Янтра, собственост на държавата, ПИ №10447.26.16- с нов НТП - гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Велико Търново, ПИ №10447.27.23 – полски път, общинска публична собственост, ПИ №10447.28.4 – гл.път І-ІV, Русе-Стара Загора, ПИ №10447.162.2 - „изоставени орни земи“ , собственост на Община Велико Търново , ПИ №10447.162.9 – „територии на водостопански хидромелиор. Съоръжения“ – общинска частна собственост , ПИ №10447.512.95 – „улични кръстовища“ – държавна публична собственост, ПИ №10447.512.99 – „водни течения“ – р.Янтра, собственост на държавата; обща дължина на трасето извън регулация – 1 199.53 м; подробен устройствен план - Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура- външни канализационни връзки – Участък № 4 – Колектор „Опълченска” на гр.Велико Търново. Трасето на колектора преминава през следните имоти: ПИ №10447.9.20 – път ІV клас, общинска публична собственост, ПИ №10447.32.95 – с нов НТП - гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Велико Търново, ПИ №10447.32.91 – „водни течения“ – р.Янтра, собственост на държавата, ПИ №10447.32.99 –– с нов НТП- гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Велико Търново; обща дължина на трасето извън регулация – 346.70 м, към обект „Интергриран проект за водния цикъл на гр.Велико Търново – реконструкция на ПОСВ, реконструкция на канализационна и водопроводна мрежа”.

 

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ