Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 45 от 30.05.2013 г. Решение № 708

Решение № 708

Препис-извлечение от Протокол № 45

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.05.2013 година

 

ОТНОСНО: Актуализация на решение

 

РЕШЕНИЕ № 708

 

1. На основание чл. 21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, във връзка със свое решение №367 по протокол №27 от 27.09.2012 г., Великотърновски Общински съвет изразява своето предварително съгласие за предоставяне на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – обект с идентификатор №10447.503.78.6.1 по КККР на гр. Велико Търново, с административен адрес гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №58 – Клуб „Българско войнство”, представляващ: закусвалня, състояща се от търговска част, кухня, коридор, складове и сервизни помещения, със ЗП в размер на 237,83 кв.м. и складове, разположени в сутерена на сградата с площ от 43,33 кв.м., заедно с 10,667% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, в полза на Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва – Областен съвет Велико Търново.

 

2. Процедурите по учредяване на безвъзмездно право на ползване да бъдат осъществени след приключване на процедурата по реда на чл.54 от ЗДС, придобиване на недвижимия имот в собственост на Община Велико Търново и съставяне на необходимата документация.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ