Начало Наредби Действащи наредби СТАТУТ на награда „24 май” на Община Велико Търново-за завършен гимназиален етап

 СТАТУТ

 

на награда „24 май” на Община Велико Търново- за завършен гимназиален етап

 

Цел

Чл.1 Наградата се присъжда с цел стимулирането и подпомагането на ученици от последния клас на средните училища, както и утвърждаването на гр. Велико Търново като научен и образователен център.

Общи положения

Чл. 2 Наградата се присъжда ежегодно по повод 24 май – Деня на славянската писменост и култура.

Чл. 3 Наградата е парична, в размер на левовата равностойност на 1000 евро.

Чл. 4 Средствата се осигуряват от бюджета на Община Велико Търново.

Чл. 5 Великотърновският общински съвет взема решение за присъждането на наградата на редовна сесия, непосредствено преди 24 май.

Чл. 6 Наградата се връчва от Кмета на Община Велико Търново на тържествена церемония по повод 24 май.

Чл. 7 На тържествената церемония Председателят на Общинския съвет връчва диплом, в който е вписано решението за присъждане на наградата.

 

Критерии за номиниране

Чл. 8 Наградата се присъжда на ученик, завършващ средно образование /дневна форма/ в годината на връчване на наградата, от всички средни училища на територията на община Велико Търново, отговарящ на следните условия:

 

  • с отличен годишен успех /6.00/ през годините на обучение в средното училище /9-11 клас и 1-ви учебен срок на 12-ти клас/;
  • с отличия от изяви на международно, национално и/или общинско ниво, свързани с участия в олимпиади, състезания, конкурси и др.
  • индивидуален принос в разработването и участието в проекти и програми от международно и/ или национално ниво;
  • без административни наказания за целия период на обучение.

 

Процедура за номиниране:

Чл. 9 Кандидатурите за образователната награда „24 май” на Община Велико Търново се предлагат от Педагогическите съвети на средните училища на територията на Общината, като всяко училище номинира по един ученик. Кандидатурите се внасят в Общинска администрация – не по-късно от 15 май.

Чл. 10 Предложените кандидатури се разглеждат на заседание на седемчленна комисия, назначена от Кмета в следния състав:

Председател на комисията:

  • заместник-кмета по хуманитарните дейности;

 

Членове:

  • трима представители на Общинския съвет, определени с решение на Общинския съвет;

  • Председателя на Съюза на работодателите от системата на средното образование – общинска структура;

  • Началника на Регионалния инспекторат на образованието;

  • журналист от местна медия, определен от Председателя на регионалната структура на Съюза на журналистите.

Чл. 11 На последното заседание преди Тържествената церемония комисията предлага един кандидат пред Общинския съвет, като кандидатурата е мотивирана с писмена обосновка и с препис от протокола на заседанието на седемчленната комисия.