Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 46 от 03.06.2013 г. Решение № 709

Решение № 709

Препис-извлечение от Протокол № 46

от заседание на Общински съвет,

проведено на 03.06.2013 година

 

ОТНОСНО: Предложение за отлагане провеждането на Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД, насрочено за 20.06.2013г.

 

РЕШЕНИЕ № 709

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.221 и чл.223а от ТЗ Великотърновски общински съвет възлага на Кмета на Община Велико Търново:

1.1 да проведе среща и информира писмено Народните представители от 4-ти МИР и Министъра на здравеопазването в качеството му на основен акционер, с оглед взаимодействие между Община Велико Търново и МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД, в полза на гражданите и развитието на здравеопазването в Община Велико Търново;

1.2. да представи на Съвета на директорите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД предложение за отлагане провеждането на Общото събрание на акционерите, насрочено за 20.06.2013г.;

1.3. да обяви в Търговския регистър предложение на основание чл.223а от ТЗ за включване на нова точка /т.14/ в дневния ред на насроченото за 20.06.2013г. Общо събрание на акционерите в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД със следното съдържание:

„т.14 Отлагане провеждането на гласуване на проектите за решения по точки от 1 до 13 /включително/ от дневния ред на Общото събрание на акционерите до влизане в сила на Решение № 67/27.05.2013г. по Гражданско дело № 862/2012г. по описа на Окръжен съд – Велико Търново или до постановяване на окончателен съдебен акт, с който се установява действителният капитал на дружеството.”

 

2. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.221 от ТЗ, чл.2 и чл.37 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества Великотърновски общински съвет възлага на представителя на Община Велико Търново в редовното Общо събрание на акционерите в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, в случай, че провеждането на гласуването по точки от 1 до 13 /включително/ не бъде отложено, да гласува съобразно дневния ред, както следва:

 

По т.1 от дневния ред – да се гласува „против”

По т.2 от дневния ред – да се гласува „против”

По т.3 от дневния ред – да се гласува „против”

По т.4 от дневния ред – да се гласува „против”

По т.5 от дневния ред – да се гласува „против”

По т.6 от дневния ред – да се гласува „против”

По т.7 от дневния ред – да се гласува „против”

По т.8 от дневния ред – да се гласува „против”

По т.9 от дневния ред – да се гласува „против”

По т.10 от дневния ред – да се гласува „против”

По т.11 от дневния ред – да се гласува „против”

По т.12 от дневния ред – да се гласува „против”

По т.13 от дневния ред – да се гласува „против”

По т.14 от дневния ред – да се гласува „за”

 

3. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Великотърновски общински съвет отменя свое Решение № 687 по Протокол № 44 от 30.05.2013г.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ