Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 46 от 03.06.2013 г. Решение № 710

Решение № 710

Препис-извлечение от Протокол № 46

от заседание на Общински съвет,

проведено на 03.06.2013 година

 

ОТНОСНО: Безвъзмездно прехвърляне на собственост по чл. 54 от ЗДС

 

РЕШЕНИЕ № 710

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 21, ал. 6 от ЗОС, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат инициирани и проведени процедури съгласно изискванията на чл. 54 от ЗДС за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост от Държавата чрез Областен управител на Област Велико Търново към Община Велико Търново на следния недвижим имот:

-  поземлен имот с идентификатор № 10447.513.206.6 по КККР на гр. Велико Търново, представляващ част от сграда – южна половина от Корпус 2, Район Старо ВНВУ, в управление на Министерство но отбраната. Имотът е държавна собственост съгласно Указание № С-2352 от 02.12.1980 г. на Зам.-министъра на народната отбрана и АДС №0019/07.04.1997 г.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими действия по провеждане на процедура съгласно изискванията на чл. 54 от ЗДС.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ