Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 46 от 03.06.2013 г. Решение № 711

Решение № 711

Препис-извлечение от Протокол № 46

от заседание на Общински съвет,

проведено на 03.06.2013 година

 

ОТНОСНО: Безвъзмездно предоставяне на част от недвижим имот

 

РЕШЕНИЕ № 711

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 17, във вр. с чл. 14, ал. 1, т. 1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества и чл. 12, ал. 1 от Учредителния акт на „ИНВЕСТСТРОЙ-92” ЕООД, с ЕИК 814191534, Великотърновски общински съвет дава съгласие ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ с фирма „Инвестстрой-92” ЕООД със седалище и адрес на управление град Велико Търново, ул. ”Росица“ № 1, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията с ЕИК 814191534, да предостави безвъзмездно на Централно военно окръжие – Военно окръжие Плевен с адрес гр. Плевен, ул. „Сан Стефано” №43А, представлявано от Началника подп. Стоян Стоянов, за временно ползване за срок от 2 /две/ години собствения на „Инвестстрой-92” ЕООД недвижим имот, намиращ се в град Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 78, представляващ:

- целият шести етаж от административната сграда, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор №10447.502.189.2.8 съгласно КККР на гр. Велико Търново, със ЗП 172,90 кв.м., които да се ползват като офис помещения.

-  част от седми етаж от административната сграда, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор №10447.502.189.2.9 съгласно КККР на гр. Велико Търново, целият със ЗП 172,90 кв.м., които да се ползват като офис помещения.

Двата етажа са със инв.№203072 по счетоводния амортизационен план – материални д.а. за месец май 2013 г. на „Инвестстрой-92” ЕООД. За изпълнение на настоящото решение управителят на дружеството да подпише Договор за заем за послужване.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ