Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 46 от 03.06.2013 г. Решение № 712

Решение № 712

Препис-извлечение от Протокол № 46

от заседание на Общински съвет,

проведено на 03.06.2013 година

 

ОТНОСНО: Удължаване срока на Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по проект „Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико Търново“

 

РЕШЕНИЕ № 712

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

Упълномощава Кмета на Община Велико Търново да подпише Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ в рамките на размера на 35 % аванс по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013, Договор № BG161PO001/1.1-11/2011/019 по проект „Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико Търново“, явяващ се 2 275 000,00 лв. /два милиона двеста седемдесет и пет хиляди и 0 стот./ със срок на валидност до 13 юли 2014 година, съгласно Приложение I, неразделна част от решението.

Приложение: 1. Запис на заповед, утвърден от Договарящия орган

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ