Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 88 от 30.07.2015 г.

Решения по протокол № 88 от 30.07.2015 г.

Решение № 1644

Препис-извлечение от Протокол № 88

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.07.2015 година

 

ОТНОСНО: Придобиване на недвижими имоти

продължава>

Решение № 1646

Препис-извлечение от Протокол № 88

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.07.2015 година

 

ОТНОСНО: Приемане на анализ на правното състояние, начална цена и определяне метод на приватизация за продажба на общински нежилищен имот, със стопанско предназначение, представляващ : „Застроен УПИ ІІ – „за обществено обслужване” от стр.кв.45 по ПУП-ПР на с. Пчелище, заедно с построена в него сграда (бивша детска градина)” - собственост на Община Велико Търново

продължава>

Решение № 1648

Препис-извлечение от Протокол № 88

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.07.2015 година

 

ОТНОСНО: Изкупуване на идеална част от имот

продължава>

Решение № 1645

Препис-извлечение от Протокол № 88

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.07.2015 година

 

ОТНОСНО: Откриване процедура за приватизация на общински нежилищeн имот, със стопанско предназначение, представляващ: „Незастроен УПИ ХХХІ-3873, отреден „за производствено- складова и обществено-обслужваща дейност” от стр.кв.16а по ПУП-ПР на гр.В.Търново

продължава>

Решение № 1647

Препис-извлечение от Протокол № 88

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.07.2015 година

 

ОТНОСНО: Намаляване на началната цена за продажба на общински нежилищен имот, гр. В. Търново

продължава>

Решение № 1649

Препис-извлечение от Протокол № 88

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.07.2015 година

 

ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот

продължава>