Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 88 от 30.07.2015 г.

Решения по протокол № 88 от 30.07.2015 г.

Решение № 1662

Препис-извлечение от Протокол № 88

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.07.2015 година

 

ОТНОСНО: Поставяне на бюст- паметник на Христо Ботев в град Велико Търново

продължава>

Решение № 1664

Препис-извлечение от Протокол № 88

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.07.2015 година

 

ОТНОСНО: Предварително съгласие за даване разрешение за възлагането на Проект за ЧИ на ОУП на основание чл. 134, ал. 1, т. 5 от ЗУТ – наличие на явна фактическа грешка, имаща значение за предвижданията на плана

продължава>

Решение № 1666

Препис-извлечение от Протокол № 88

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.07.2015 година

 

ОТНОСНО: Даване разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот 46532.60.18 , масив 60, местност „Мечи дол”, землище на с.Малки чифлик, общ.Велико Търново, с цел промяна предназначението на земеделски имот за вилен отдих и одобряване на планово задание за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот 46532.60.18 , масив 60, местност „Мечи дол”, землище на с. Малки чифлик, общ.Велико Търново

продължава>

Решение № 1663

Препис-извлечение от Протокол № 88

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.07.2015 година

 

ОТНОСНО: Сключване на договори за осъществяване на рекламна дейност за предстоящи културни прояви в Община Велико Търново

продължава>

Решение № 1665

Препис-извлечение от Протокол № 88

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.07.2015 година

 

ОТНОСНО: Предварително съгласие за даване разрешение за възлагане на Проект за ЧИ на ОУП и Проект за ПУП – план за застрояване и Парцеларен план за обект: Пътническа въжена линия „Царевец-Арбанаси” и необходимите предпроектни (прединвестиционни) проучвания

продължава>

Решение № 1667

Препис-извлечение от Протокол № 88

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.07.2015 година

 

ОТНОСНО: Даване разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот 10447.520.1198 , местност „Козлуджа”, по плана на гр. Велико Търново , с цел промяна предназначението на земеделски имоти за неземеделски нужди и определяне ново предназначение за вилен отдих, и одобряване на планово задание за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот 10447.520.198, местност „Козлуджа”, по плана на гр. Велико Търново

продължава>