Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 88 от 30.07.2015 г.

Решения по протокол № 88 от 30.07.2015 г.

Решение № 1668

Препис-извлечение от Протокол № 88

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.07.2015 година

 

ОТНОСНО: Одобряване на проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация за УПИ ІV, УПИ V- за „обществено обслужване” и УПИ VІ-за „озеленяване” от кв.56 по плана на с.Арбанаси, община Велико Търново, частично изменение на ПУП – план за застрояване за УПИ V- за „обществено обслужване” и УПИ VІ- за „озеленяване” от кв.56, и проект за ПУП – план за застрояване за промяна предназначението на ПИ № 00583.52.50 местност „До село” в землището на с.Арбанаси, община Велико Търново, земеделска земя за неземеделски нужди, като се образува нов УПИ VІІ с отреждане за „озеленяване и спорт” от кв.56 и включване в регулационните граници на с.Арбанаси

продължава>

Решение № 1670

Препис-извлечение от Протокол № 88

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.07.2015 година

 

ОТНОСНО: Извършени разходи за командировки в страната и чужбина за периода 01.04.2015 – 30.06.2015 година

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (1670-pr1.pdf)1670-pr1.pdf[Приложение № 1]45 Kb

продължава>

Решение № 1672

Препис-извлечение от Протокол № 88

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.07.2015 година

 

ОТНОСНО: Доклад за проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите на „МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ“ Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ АД

продължава>

Решение № 1669

Препис-извлечение от Протокол № 88

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.07.2015 година

 

ОТНОСНО: Одобряване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 058003 в землището на с.Леденик, община Велико Търново, местност „Бамбалово дере” за определяне ново предназначение на имота за „предимно производствена зона”, подробен устройствен планов- парцеларен план за външно трасе за електрозахранване, план-схема за електрозахранване на ПИ № 058003 в землището на с.Леденик, местност „Бамбалово дере” към ПУП – план за застрояване

продължава>

Решение № 1671

Препис-извлечение от Протокол № 88

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.07.2015 година

 

ОТНОСНО: Извършени разходи за командировки в страната и чужбина за периода 01.04.2015 – 30.06.2015 година

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (1671-pr1.pdf)1671-pr1.pdf[Приложение № 1]50 Kb

продължава>

Решение № 1673

Препис-извлечение от Протокол № 88

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.07.2015 година

 

ОТНОСНО: Доклад за проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД, гр. София

продължава>