Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 91 от 29.09.2015 г.

Решения по протокол № 91 от 29.09.2015 г.

Решение № 1708

Препис-извлечение от Протокол № 91

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.09.2015 година

 

ОТНОСНО: Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект по Програмата за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“, Приоритетна ос 3: Безопасен регион, Специфична цел 3.1: Подобряване на съвместното управление на риска в трансграничния регион

продължава>

Решение № 1710

Препис-извлечение от Протокол № 91

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.09.2015 година

 

ОТНОСНО: Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект "Древни крепости и пътища по поречието на Дунав: остойностяване и защита на общото природно и културно наследство в трансграничната област" по Програмата за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“, Приоритетна ос 2: Зелен регион, Специфична цел 2.1: Подобряване на опазването и устойчивото използване на природното наследство, ресурсите и културното наследство

продължава>

Решение № 1709

Препис-извлечение от Протокол № 91

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.09.2015 година

 

ОТНОСНО: Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект „Модели за съвместно управление на риска за градове в трансграничния регион Румъния – България“ по Програмата за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“, Приоритетна ос 3: Безопасен регион, Специфична цел          3.1: Подобряване на съвместното управление на риска в трансграничния регион

продължава>