Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по протокол № 26 от 13.09.2012 г.

Решения по протокол № 26 от 13.09.2012 г.

Решение № 346

Препис-извлечение от Протокол № 26

от заседание на Общински съвет,

проведено на 13.09.2012 година

 

ОТНОСНО: Одобряване на зони за въздействие на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в обхвата на три зони на град Велико Търново, ДБФП № BG161РО001/1.4.-07/2010/008 по Приоритетна ос 1 „Устойчиво интегрирано градско развитие“, Операция 1.4 „Подобряване на физическата среда и превенция на риска“, Бюджетна линия: BG161РО001/1.4-07/2010

продължава>

Решение № 348

Препис-извлечение от Протокол № 26

от заседание на Общински съвет,

проведено на 13.09.2012 година

 

ОТНОСНО: Промяна в Приложение №16 от Решение №101/16.02.2012 година на Великотърновски общински съвет

продължава>

Решение № 350

Препис-извлечение от Протокол № 26

от заседание на Общински съвет,

проведено на 13.09.2012 година

 

ОТНОСНО: Определяне на Управител на „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД – Велико Търново, ЕИК 104523747.

продължава>

Решение № 347

Препис-извлечение от Протокол № 26

от заседание на Общински съвет,

проведено на 13.09.2012 година

 

ОТНОСНО:   Възлагане на дейности на Регионален исторически музей- Велико Търново във връзка с учредено безвъзмездно право на управление върху имот – публична държавна собственост – Групова недвижима археологическа културна ценност „Велика лавра”, гр. Велико Търново

продължава>

Решение № 349

Препис-извлечение от Протокол № 26

от заседание на Общински съвет,

проведено на 13.09.2012 година

 

ОТНОСНО: Прекратяване на Договор за управление на еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско участие от 15.09.2000г., сключен между Управителя на „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД – Велико Търново, ЕИК 104523747 и Община Велико Търново

продължава>

Решение № 351

Препис-извлечение от Протокол № 26

от заседание на Общински съвет,

проведено на 13.09.2012 година

 

ОТНОСНО: Приемане на анализи на правното състояние, цени и начин на приватизация наобщински нежилищни имоти, находящи в гр.Велико Търново,район Гарата .

продължава>