Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 27 от 27.09.2012 г.

Решения по протокол № 27 от 27.09.2012 г.

Решение № 356

Препис-извлечение от Протокол № 27

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.09.2012 година

 

ОТНОСНО: Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.06.2012 година.

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (356_prilojenie1.pdf)356_prilojenie1.pdf[Приложение №1]64 Kb
Изтегляне на файла (356_prilojenie2.pdf)356_prilojenie2.pdf[Приложение №2]227 Kb
Изтегляне на файла (356_prilojenie3.pdf)356_prilojenie3.pdf[Приложение №3]134 Kb

продължава>

Решение № 358

Препис-извлечение от Протокол № 27

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.09.2012 година

 

ОТНОСНО: Съгласие за участие на Община Велико Търново за финансиране на проект по ОП „Околна среда“ 2007-2013 по Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв.ж., попадащи в градски агломерационни ареали“, Процедура BG161PO005/11/1.12/02/25 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж“ и даване на принципно съгласие за поемане на общински дълг и даване на съгласие за получаване на кредит от определена банка или друга финансова институция за осигуряване на налични средства за покриване на разходи по проекта преди възстановяването им от ОП „Околна среда“ 2007-2013

продължава>

Решение № 360

Препис-извлечение от Протокол № 27

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.09.2012 година

 

ОТНОСНО: Приемане на информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за шестмесечието на 2012г.

продължава>

Решение № 357

Препис-извлечение от Протокол № 27

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.09.2012 година

 

ОТНОСНО: Утвърждаване на промените по приходната и разходната част на бюджета за периода 01.07.2012-31.08.2012г. година и по Инвестиционната програма на Община В.Търново за 2012 година.

продължава>

Решение № 359

Препис-извлечение от Протокол № 27

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.09.2012 година

 

ОТНОСНО: Промяна в Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (359_tarifa_DKS.pdf)359_tarifa_DKS.pdf[Тарифа за цените при ползване на ДКС „Васил Левски”]61 Kb
Изтегляне на файла (359_tarifa_stadion.pdf)359_tarifa_stadion.pdf[Тарифа за цените при ползване на СК „Ивайло”]59 Kb

продължава>

Решение № 361

Препис-извлечение от Протокол № 27

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.09.2012 година

 

ОТНОСНО: Приемане на информация за дейността на търговските дружествата през 2011г., в които Община Велико Търново е съдружник.

продължава>