Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 39 от 28.03.2013 г.

Решения по протокол № 39 от 28.03.2013 г.

Решение № 604

Препис-извлечение от Протокол № 39

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.03.2013 година

 

ОТНОСНО: Актуализация на Приложение № 2 към Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства та територията на град Велико Търново

продължава>

Решение № 606

Препис-извлечение от Протокол № 39

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.03.2013 година

 

ОТНОСНО: Бюджетна прогноза за периода 2014-2016 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (606_prilojenia.zip)606_prilojenia.zip[Приложения]771 Kb

продължава>

Решение № 608

Препис-извлечение от Протокол № 39

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.03.2013 година

 

ОТНОСНО: Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект по ОП „Административен капацитет”, Приоритет 1 „Добро управление” , подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”

продължава>

Решение № 605

Препис-извлечение от Протокол № 39

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.03.2013 година

 

ОТНОСНО: Актуализация на Приложение № 2 към Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства та територията на град Велико Търново

продължава>

Решение № 607

Препис-извлечение от Протокол № 39

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.03.2013 година

 

ОТНОСНО: Даване съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново по мярка 226 – «Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности» от Програмата за развитие на селските райони за периода 2001 – 2013 г. /ПРСР/, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/ по Наредба № 20 от 7 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка «Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности» от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.

продължава>

Решение № 609

Препис-извлечение от Протокол № 39

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.03.2013 година

 

ОТНОСНО: Утвърждаване на Статут за наградата на Община Велико Търново в системата на предучилищното и училищно образование „Св. Патриарх Евтимий Търновски“

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (statut.pdf)statut.pdf[Статут на наградата „Св. Патриарх Евтимий Търновски“ ]69 Kb

продължава>