Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 56 от 31.10.2013 г.

Решения по протокол № 56 от 31.10.2013 г.

Решение № 913

Препис-извлечение от Протокол № 56

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.10.2013 година

 

ОТНОСНО: Отдаването под наем на част от имот частна общинска собственост

продължава>

Решение № 915

 

Препис-извлечение от Протокол № 56

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.10.2013 година

 

ОТНОСНО: Даване разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 10447.519.103, в землището на гр.Велико Търново, местност „Пишмана”, подробни устройствени планове – парцеларни планове за външно електрозахранване и водоснабдяване, и планове – схеми за водоснабдяване, канализация и електрификация към подробния устройствен план, и одобряване на планово задание за изработване на ПУП –план за застрояване

продължава>

Решение № 917

Препис-извлечение от Протокол № 56

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.10.2013 година

 

ОТНОСНО: Относно одобряване на проект за частично изменение на ПУП – план за регулация и застрояване и план за вертикално планиране за района между квартали 360, 626, 362 и 167, ж.к.”Бузлуджа”, по плана на гр. Велико Търново, надлъжни и напречни профили на улиците в района, предмет на промяната на подробния устройствен план за част от ж.к.”Бузлуджа”, по плана на гр. Велико Търново

продължава>

Решение № 914

Препис-извлечение от Протокол № 56

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.10.2013 година

 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост

продължава>

Решение № 916

Препис-извлечение от Протокол № 56

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.10.2013 година

 

ОТНОСНО: Даване разрешение за изработване проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация за ПИ № 665 от кв. 53 и за УПИ І-660, УПИ ХІV-660, УПИ ХІІІ-660, УПИ ХІІ-663,664 и УПИ ХІ-664 от кв. 51 по плана на с. Самоводене, община Велико Търново, и одобряване задание за изработване проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация

продължава>

Решение № 918

Препис-извлечение от Протокол № 56

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.10.2013 година

 

ОТНОСНО: Определяне на двама представители в комисията за номиниране на кандидатите за Академична награда на Община Велико Търново за 2013 година

продължава>