Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 57 от 28.11.2013 г.

Решения по протокол № 57 от 28.11.2013 г.

Решение № 923

Препис-извлечение от Протокол № 57

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.11.2013 година

 

ОТНОСНО: Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.09.2013 година.

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (923_prilojenie1.pdf)923_prilojenie1.pdf[Приложение №1]64 Kb
Изтегляне на файла (923_prilojenie2.pdf)923_prilojenie2.pdf[Приложение №2]262 Kb
Изтегляне на файла (923_prilojenie3.pdf)923_prilojenie3.pdf[Приложение №3]129 Kb

продължава>

Решение № 925

Препис-извлечение от Протокол № 57

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.11.2013 година

 

ОТНОСНО: Информация за международните командировки и официалните посещения на чуждестранни гости в Община Велико Търново за 2013 година

продължава>

Решение № 927

Препис-извлечение от Протокол № 57

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.11.2013 година

 

ОТНОСНО: Допълнение на Решение № 1239/24.03.2011 год. - Съгласие за осигуряване на собствен принос по проект „Изграждане и функциониране на три Центъра за настаняване от семеен тип на територията на град Велико Търново” по ДБФП BG161РО001/1.1-12/2011/014 по ОП «Регионално развитие» 2007-2013

продължава>

Решение № 924

Препис-извлечение от Протокол № 57

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.11.2013 година

 

ОТНОСНО: Промени по приходната и разходната част на бюджета към 31.10.2013 година и по Инвестиционната програма на Община В. Търново за 2013 година

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (924_prilojenie1.pdf)924_prilojenie1.pdf[Приложение №1]147 Kb
Изтегляне на файла (924_prilojenie2.pdf)924_prilojenie2.pdf[Приложение №2]50 Kb

продължава>

Решение № 926

Препис-извлечение от Протокол № 57

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.11.2013 година

 

ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от Община Велико Търново в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор № 145 от 12.12.2012 г. по мярка 3.4. „Развитие на нови пазари и промоционални кампании”, приоритетна ос № 3 "Мерки от общ интерес" от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 - 2013 г. за проект „Промоционална кампания, насочена към подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултура в община Велико Търново", сключен между Община Велико Търново и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

продължава>

Решение № 928

Препис-извлечение от Протокол № 57

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.11.2013 година

 

ОТНОСНО: Информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за деветмесечието на 2013 г. в частта за дейността в общинските лечебни заведения

продължава>