Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 68 от 26.06.2014 г.

Решения по протокол № 68 от 26.06.2014 г.

Решение № 1178

Препис-извлечение от Протокол № 68

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.06.2014 година

 

ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделски земи от ОПФ в полза на читалища

продължава>

Решение № 1180

Препис-извлечение от Протокол № 68

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.06.2014 година

 

ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделски земи от ОПФ в полза на читалища

продължава>

Решение № 1182

Препис-извлечение от Протокол № 68

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.06.2014 година

 

ОТНОСНО: Одобряване на проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация за част от кв.1 и кв.2 по плана на с.Ресен, община Велико Търново и проект за частичен подробен устройствен план за УПИ Х-20 от кв.1 по плана на с.Ресен

продължава>

Решение № 1179

Препис-извлечение от Протокол № 68

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.06.2014 година

 

ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделски земи от ОПФ в полза на читалища

продължава>

Решение № 1181

Препис-извлечение от Протокол № 68

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.06.2014 година

 

ОТНОСНО: Одобряване на техническо задание по чл.125 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и даване съгласие за изработване на проект за   ПУП – парцеларен план /ПП/ за трасе на външно електрозахранване на обект: „Жилищна сграда” в УПИ ІІІ от кв.57 по плана на с.Ветринци, община Велико Търново

продължава>

Решение № 1183

Препис-извлечение от Протокол № 68

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.06.2014 година

 

ОТНОСНО: Включване на ОУ „П. Р. Славейков“, с. Церова кория в Списъка на защитени училища, във връзка с въвеждане на новия модел на финансиране в системата на средното образование

продължава>