Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 74 от 20.11.2014 г.

Решения по протокол № 74 от 21.11.2014 г.

Решение № 1321

Препис-извлечение от Протокол № 74

от заседание на Общински съвет,

проведено на 20.11.2014 година

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Велико Търново

продължава>

Решение № 1323

Препис-извлечение от Протокол № 74

от заседание на Общински съвет,

проведено на 20.11.2014 година

 

ОТНОСНО: Предоставяне права за управление

продължава>

Решение № 1325

Препис-извлечение от Протокол № 74

от заседание на Общински съвет,

проведено на 20.11.2014 година

 

ОТНОСНО: Приемане на анализ на правното състояние, начална цена и определяне метод на приватизация за продажба на общински нежилищен имот, със стопанско предназначение, представляващ: „Поземлен имот с идентификатор 10447.517.177 по КККР на гр.В. Търново, с площ 11 675 кв.м., заедно с построените в него едноетажна сграда с идентификатор 10447.517.177.1, двуетажна сграда с идентификатор 10447.517.177.2, едноетажна сграда с идентификатор 10447.517.177.3, едноетажна сграда с идентификатор 10447.517.177.4 и едноетажна сграда с идентификатор 10447.517.177.5” - собственост на Община Велико Търново

продължава>

Решение № 1322

Препис-извлечение от Протокол № 74

от заседание на Общински съвет,

проведено на 20.11.2014 година

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Велико Търново

продължава>

Решение № 1324

Препис-извлечение от Протокол № 74

от заседание на Общински съвет,

проведено на 20.11.2014 година

 

ОТНОСНО: Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закон за устройство на територията и чл. 43 от НРПУРОИ

продължава>

Решение № 1326

Препис-извлечение от Протокол № 74

от заседание на Общински съвет,

проведено на 20.11.2014 година

 

ОТНОСНО: Допълнение на т.6 от решение № 1203/2014 г. на ВТОбС

продължава>