Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 77 от 29.01.2015 г.

Решения по протокол № 77 от 29.01.2015 г.

Решение № 1407

Препис-извлечение от Протокол № 77

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.01.2015 година

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на решение на Великотърновски общински съвет

продължава>

Решение № 1409

Препис-извлечение от Протокол № 77

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.01.2015 година

 

ОТНОСНО: Предоставяне собствеността върху недвижими имоти, частна общинска собственост, по искане на Общинска служба по земеделие гр. В. Търново

продължава>

Решение № 1411

Препис-извлечение от Протокол № 77

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.01.2015 година

 

ОТНОСНО: Одобряване проект за ПУП – план за застрояване за ПИ № 016004, местност „ Ръта” в землището на с. Малки чифлик, общ.Велико Търново, относно промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди „жилищно застрояване” с малка височина, подробни устройствени планове – парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура – трасета за външно електрозахранване и водоснабдяване и план- схеми за водоснабдяване, канализация и електрификация към ПУП- план за застрояване

продължава>

Решение № 1408

Препис-извлечение от Протокол № 77

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.01.2015 година

 

ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на чл. 29 ал.1 от ЗОЗЗ

продължава>

Решение № 1410

Препис-извлечение от Протокол № 77

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.01.2015 година

 

ОТНОСНО: Одобряване на техническо задание по чл.125 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и даване разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за част от ПИ № 034005 по картата на възстановената собственост за землището на с.Ветринци общ.Велико Търново обл.Велико Търново

продължава>

Решение № 1412

Препис-извлечение от Протокол № 77

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.01.2015 година

 

ОТНОСНО: Даване разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот № 075021, местност „Маринкините мостчета”,землище на с.Леденик,община Велико Търново ,с цел промяна предназначението на земеделски имоти за неземеделски нужди и определяне ново предназначение за „смесени обществено-обслужващи и производствено-складови дейности”, и одобряване на планово задание за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 075021

продължава>