Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 77 от 29.01.2015 г.

Решения по протокол № 77 от 29.01.2015 г.

Решение № 1413

Препис-извлечение от Протокол № 77

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.01.2015 година

 

ОТНОСНО: Одобряване на проект за ПУП- Парцеларен и трасировъчен план за външно ел.захранване на жилищна сграда в УПИ III, кв.57 по плана на с.Ветринци, общ.Велико Търново

продължава>

Решение № 1415

Препис-извлечение от Протокол № 77

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.01.2015 година

 

ОТНОСНО: Даване разрешение за изработване на Проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: Път ІІІ-504 „Самоводене-Обединение“ от км 0+000 до км 26+113,60 –Колектори за дъждовни води в с.Ресен общ.Велико Търново

продължава>

Решение № 1417

Препис-извлечение от Протокол № 77

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.01.2015 година

 

ОТНОСНО: Определяне на двама общински съветника за членове на комисията за избор на носителя на Академична награда „Трети март“

продължава>

Решение № 1414

Препис-извлечение от Протокол № 77

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.01.2015 година

 

ОТНОСНО: Даване разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 020404 по КВС в землището на с.Беляковец, община Велико Търново, местност „Костадинка” за определяне ново предназначение на имота за „жилищно застрояване”, подробни устройствени планове – парцеларни планове за външни трасета за електрозахранване и водоснабдяване, план-схеми за водоснабдяване и канализация, и електрозахранване на ПИ № 020404 по КВС в землището на с.Беляковец, община Велико Търново, местност „Костадинка към ПУП – план за застрояване, и одобряване на планово задание за изработване на подробен устройствен план –план за застрояване за ПИ № 020404 по КВС в землището на с.Беляковец, община Велико Търново, местност „Костадинка”

продължава>

Решение № 1416

Препис-извлечение от Протокол № 77

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.01.2015 година

 

ОТНОСНО: Извършени разходи за командировки в страната и чужбина от Николай Илиев Ашиков за периода 01.10.2014 – 31.12.2014 г., Вх. № 3155/19.01.2015 г.

продължава>