Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 79 от 26.02.2015 г.

Решения по протокол № 79 от 26.02.2015 г.

Решение № 1427

Препис-извлечение от Протокол № 79

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.02.2015 година

 

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на Програма за управление 2011-2015 г. за 2014-а година

продължава>

Решение № 1429

Препис-извлечение от Протокол № 79

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.02.2015 година

 

ОТНОСНО: Приемане Доклад за изпълнение на Общия устройствен план на община Велико Търново за 2014 г.

продължава>

Решение № 1431

Препис-извлечение от Протокол № 79

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.02.2015 година

 

ОТНОСНО: Съгласие за увеличаване на собствения финансов принос на Община Велико Търново по проектно предложение по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво интегрирано градско развитие”, Операция 1.1. „Социално инфраструктура”

продължава>

Решение № 1428

Препис-извлечение от Протокол № 79

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.02.2015 година

 

ОТНОСНО: Отчет на изпълнението на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС, държавния бюджет и общински средства за програмния период 2007-2013

продължава>

Решение № 1430

Препис-извлечение от Протокол № 79

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.02.2015 година

 

ОТНОСНО: Приемане Програма за развитие на читалищната дейност в община Велико Търново през 2015 г.

продължава>

Решение № 1432

Препис-извлечение от Протокол № 79

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.02.2015 година

 

ОТНОСНО: Изменения и допълнения в Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

продължава>