Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 14 от 13.03.2012 г.

Решения по протокол № 14 от 13.03.2012 г.

Решение № 143

Препис-извлечение от Протокол № 14

от заседание на Общински съвет,

проведено на 13.03.2012 година

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект по Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Операция 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите", Бюджетна линия: BG161PO001/3.2-02/2011.

продължава>

Решение № 144

Препис-извлечение от Протокол № 14

от заседание на Общински съвет,

проведено на 13.03.2012 година

 

ОТНОСНО: Отдаването под наем на части от имоти публична общинска собственост

продължава>