Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 23 от 03.07.2012 г.

Решения по протокол № 23 от 03.07.2012 г.

Решение № 299

Препис-извлечение от Протокол № 23

от заседание на Общински съвет,

проведено на 03.07.2012 година

 

ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно ползване на част от имот публична общинска собственост на юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ за осъществяване на спортна дейност

продължава>

Решение № 301

Препис-извлечение от Протокол № 23

от заседание на Общински съвет,

проведено на 03.07.2012 година

 

ОТНОСНО: Свикано редовно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД, гр. София на 16.07.2012 г.

продължава>

Решение № 300

Препис-извлечение от Протокол № 23

от заседание на Общински съвет,

проведено на 03.07.2012 година

 

ОТНОСНО: ОБЕКТ: ПЪТ ІІ -55 “ВЕЛИКО ТЪРНОВО-ГУРКОВО” от км 11+170 до км 31+561.10- окончателно преоткосиране и укрепване

продължава>

Решение № 302

Препис-извлечение от Протокол № 23

от заседание на Общински съвет,

проведено на 03.07.2012 година

 

ОТНОСНО: Спиране на регистърно производство по вписване и предявяване на иск за отмяна на решение по т. 11 и т. 12 от дневния ред на Общото събрание на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов ” АД гр. Велико Търново проведено на 27.06.2012 г.

продължава>