Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 34 от 31.01.2013 г.

Решения по протокол № 34 от 31.01.2013 г.

Решение № 513

Препис-извлечение от Протокол № 34

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.01.2013 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Отчет за дейността на Великотърновски общински съвет и на неговите комисии за периода 01.07.2012 г. – 31.12.2012 г.

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (513_prilojenie1.pdf)513_prilojenie1.pdf[Приложение № 1]122 Kb

продължава>

Решение № 515

Препис-извлечение от Протокол № 34

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.01.2013 година

 

ОТНОСНО: Одорбяване на Подробен устройствен план – Парцеларни планове за елементите на довеждащата и отвеждащата техническа инфраструктура – окончателен проект за обект: площадка №5 – съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново в землището на с. Шереметя, общ. Велико Търново за изграждане на Регионално депо за неопасни отпадъци и съоръжения за предварително третиране преди окончателно обезвреждане чрез депониране, в своята съкупност съставляващи регионална система за управление на отпадъците.

продължава>

Решение № 517

Препис-извлечение от Протокол № 34

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.01.2013 година

 

ОТНОСНО: Одобряване на зони за въздействие на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр.Велико Търново, финансиран по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-07/2010: „Подкрепа за интегрирани планове за градско, възстановяване и развитие” във вр. с Решение № 443 от 26.11.2012г.

продължава>

Решение № 514

Препис-извлечение от Протокол № 34

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.01.2013 година

 

ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план - План зa застрояване - окончателен проект зa обект: площадка №5 - съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново в землището на с. Шереметя, общ. Велико Търново с обхват - м. Остра могила имот № 026001. м. Стублица имот №000317, имот №000318 и в м. Припора имот №014036, имот № 014001, имот № 014002, имот № 014003, имот № 014004, имот № 014005, имот № 014006, имот № 014007 и имот № 014008 за изграждане на Регионално депо за неопасни отпадъци и съоръжения зa предварително третиране преди окончателно обезвреждане чрез депониране, в своята съвкупност съставляващи регионална система зa управление на отпадъците.

продължава>

Решение № 516

Препис-извлечение от Протокол № 34

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.01.2013 година

 

ОТНОСНО: Одобряване на зони за въздействие на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр.Велико Търново, финансиран по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-07/2010: „Подкрепа за интегрирани планове за градско, възстановяване и развитие” във вр. с Решение № 442 от 26.11.2012г.

продължава>

Решение № 518

Препис-извлечение от Протокол № 34

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.01.2013 година

 

ОТНОСНО: Приемане Програма за развитие на читалищната дейност в Община Велико Търново през 2013 г.

продължава>